Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt längs E6:an, Trafikverket

Ombyggnad trafikplats Flädie

Trafikverket utför underhållsarbete och ombyggnationer längs E6:an som kan påverka trafiken. Här kan du läsa en sammanställning.

De projekt som i dagsläget till viss del stör framkomligheten i trafiken är:

E6.02 Flädie-Lund, Trafikplats Flädie

Ombyggnaden påbörjades i augusti 2016 och planeras pågå till och med sommaren 2018. Allt arbete i detta projekt görs i etapper, se bild ovan. Arbetet som påverkar trafikanter längs E6 (byggande av ny bro) påbörjades 29 maj 2017.

  • Arbetet med breddning av E6.02 i Fjelie by har påbörjats och innebär buller som kan störa närboende. Du som är trafikant kommer inte att påverkas av det här arbetet i så stor utsträckning.
  • Arbetet med att byta ut bron påverkar trafiken då hastigheten sänks på E6:an vid trafikplats Flädie. Körfälten på väg E6 kommer att behöva smalnas av och hastigheten sänks. Trafikverket kommer även att behöva stänga av E6 och leda om trafiken vid tre tillfällen. Arbetet kommer att göras under helger.
  • Längs E6.02 pågår under större delen av sommaren arbete med asfaltering, montering av räcken och bullerskyddskärmar, byggande av sidovägar, breddning av gång- och cykelport vid Fjelie samt att Trafikverket gör i ordning sidoområden.

Trafikverket om Flädielänk till annan webbplats

Projekt Lund-Arlöv Fyra spår

Södra stambanan mellan Lund, Högevall (söder om Lund) och Arlöv kommer att byggas ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup rustas upp och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade. Med fyra spår ökar kapaciteten och sträckan blir mindre känslig för störningar. Projektet väntas vara klart 2024.

Trafikverket stänger E6 norr om Malmö i två veckor i oktober

Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor kommer Trafikverket att stänga av E6 helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp. Det kommer även att göras underhållsarbeten på E6 veckorna innan avstängningen, vilket också kan påverka trafiken, såväl bil-, buss- och tågtrafik.

Kör så här under avstängningen

Trafiken leds om till andra vägar under avstängningen. Skyltar kommer att visa omledningsvägarna. Om du pendlar på E6 eller har vägen som arbetsplats är risken för
förseningar stor. Räkna med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne.

Kan du lämna bilen hemma?

Varje fordon som inte kör på E6 under avstängningen underlättar för de som måste köra. Om du kan arbeta hemma, planera för ledighet, samåka eller välja andra färdsätt, bidrar
du till att minska trafiken och slipper själv köer.

Infoblad TrafikverketPDF

Läs mer om E:6an stängs i oktoberlänk till annan webbplats och om projektet på Trafikverketlänk till annan webbplats.

Information på Skånetrafikenlänk till annan webbplats

E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket bygger bussramper mellan E6 och Vinstorpvägen i Lomma. Vägplanen har blivit fastställd av Trafikverkets fastställelseprövning 13 februari 2017 med byggstart 2018. Just nu pågår arkeologisk undersökning på platsen.

Trafikverket om E6 och 896länk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson
Senast uppdaterad: 2018-09-03