Kommunen planerar
nya bostäder i nordöstra Borgeby.
Omkring 200 bostäder ska byggas.
Bostäderna har nära till nya tågstationen i Flädie
som ska vara klar 2026.

Nordöstra Borgeby

Fält vid nordöstra Borgeby

Som ett led i att utveckla den norra kommundelen planerar vi för byggnation av nya bostäder i nordöstra Borgeby. Totalt handlar det om cirka 200 bostäder. Den nya bebyggelsen kommer att ligga på attraktivt läge med närhet till skola, förskola och idrottsplats, samt cykelavstånd till den kommande tågstationen i Flädie.

Varför gör vi detta?

Kommunen vill växa och behöver fler bostäder. Området i Borgeby har i översiktsplanen pekats ut som utbyggnadsområde i norra kommundelen. Vår ambition är att Borgeby kommer att växa med klimatsmarta, attraktiva bostäder och sociala mötesplatser i gröna miljöer.

Hur kommer det bli?

Hur området ska se ut kommer att utredas i detaljplanearbetet som har påbörjats under hösten 2022. Då ska bland annat byggnadernas, gatornas och grönytornas placering och utformning utredas.

Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till kringliggande befintlig bebyggelse och lokala kultur- och naturvärden, samtidigt som den ska komplettera Borgeby med ett varierat bostadsbestånd.

Närheten till nya tågstationen i Flädie, som öppnar för persontrafik 2026, ger bra förutsättningar för att resa kollektivt till och från området, som redan idag trafikeras av busstrafik. Bebyggelsen ska knyta an till det gröna gång- och cykelstråk som löper genom Borgeby för att skapa goda cykelförbindelser med skolor och förskolor, Borgeby idrottsplats, de centrala funktionerna i den norra kommundelen samt cykelvägen mot stationen i Flädie.

Tidplan

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede. Tidplanen kommer att bli mer specifik och kan komma att ändras.

  • Höst 2023 – samråd
  • Vintern 2024/2025 – detaljplanen vinner laga kraft

Har du frågor om projektet?

Kontakta planarkitekt Grace Wetterlund på grace.wetterlund@lomma.se eller
Eva Dahlgren, projektledare Mark- och exploateringsavdelningen på eva.dahlgren@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf

Senast uppdaterad: