Med start hösten 2020
ska Lomma kommun göra
vägen säkrare för gång-
och cykeltrafkanter mellan
Habo Ljung och Bjärred.

Cykelbanan ska bli tre meter
bred längs med Södra
Västkustvägen, mellan Carl
Olssons väg
och 200 meter söder om
Tolvevägen.

Gång- och cykelbana mellan Bjärred och Habo Ljung

Cyklist tvingas cykla på körbana

Lomma kommun utför åtgärder för att öka trafiksäkerheten längs Södra västkustvägen, på sträckan är mellan Carl Olssons väg till söder om Tolvevägen. Åtgärden förväntas bland annat ha en positiv inverkan för barn och ungas möjlighet till cyklande.

Lomma kommuns projekt med att förbättra gång- och cykelvägen längs Södra västkustvägen är i full gång. Den befintliga banan breddas till tre-fyra meter mellan Carl Olssons väg och 200 meter söder om Tolvevägen, totalt cirka 650 meter. Det medför att körbanan blir smalare samtidigt som vi skapar en hastighetssäkrad passage över Tolvevägen. Dessa åtgärder förväntas ge en hastighetssänkande effekt.

Den befintliga gång- och cykelbanan på sträckan är smal och svår att mötas på. Sträckan är en skolväg för barn från Habo Ljung som går i skola i Bjärred. Södra västkustvägen utgör också en del av ett viktigt regionalt pendlingsstråk för cykeltrafik mellan Lomma och Bjärred, och är utpekat som ett stråk med stor potential i det regionala huvudnätet för cykelpendling.

Den färgade sträckan mellan Carl Olssons väg och strax söder om Tolvevägen visar projektets omfattning.

Den färgade sträckan i höjd med Carl Olssons väg till strax söder om Tolvevägen visar projektets omfattning där gång- och cykelbanan kommer att breddas och körbanan göras smalare.

Begränsad framkomlighet

Under pågående arbete kommer det periodvis att vara begränsad framkomlighet längs Södra västkustvägen, även för fastighetsägare inom byggområdet. Gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik prioriteras och biltrafik kan komma att behöva ledas om.

Se våra servicemeddelanden för senaste information och nyheten: Hastighetsbegransningar när arbete med cykelväg inleds.

Det röda strecket visar arbetsområdet längs Södra västkustvägen mellan Bjärred och Habo Ljung. Då det finns risk för eventuella bilköer, välj om möjligt annan väg markerat med blått streck på kartan.

Det röda strecket visar arbetsområdet längs Södra västkustvägen mellan Bjärred och Habo Ljung. Då det finns risk för eventuella bilköer, välj om möjligt annan väg markerat med blått streck på kartan.

Tidplan:

  • Sommar 2020 - Projektering
  • Höst 2020 - Upphandling
  • Januari 2021 - Byggstart
  • Sommar 2021 - Färdigställt
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: