Nu är projektet Förstudie om förbindelse över Lödde å igång.
Projektet ska undersöka möjligheterna att
skapa en förbindelse över Lödde å, mellan
Lomma och Kävlinge kommun.

Genom detta projekt vill vi skapa förutsättningar
att utveckla friluftslivet vid Lödde å, för både
kommuninvånare och besökare.

Förbindelse över Lödde å

Vy över Lödde å

Projektet Förstudie om förbindelse över Lödde å har pågått sedan i höstas. I förstudien utreds möjligheterna att skapa en förbindelse över Lödde å väster om E:6, mellan Lomma och Kävlinge kommun, lämplig placering ur både ekologiska och geotekniska aspekter samt markägarintresse.

Lomma kommun och Kävlinge kommun vill skapa nya förutsättningar för att utveckla friluftsliv och rekreationsmöjligheter vid Lödde å väster om E6. Under hösten och vintern 2020 har därför en förstudie om möjligheterna att skapa en förbindelse över Lödde å pågått. Syftet har varit att sammanställa de tekniska möjligheterna för en förbindelse samt att undersöka markägarnas inställning i frågan.

En förbindelse över Lödde å skulle ha potential att utveckla friluftslivet och rekreationsmöjligheterna i området, binda samman de populära stråken Skåneleden och Sydkustleden för vandring och cykling samt öka möjligheter för naturturism. En förbindelse skulle även ge ökade möjligheter för kommuninvånare och besökare att uppleva ån och dess omgivningar.

Förstudie redovisas innan sommaren

Förstudien förväntas ge förslag på hur frågan kan föras framåt i nästa steg där såväl tillstånd från olika myndigheter som samsyn med markägare och andra intressenter krävs. Ambitionen är att fortsätta arbeta för att snarast få till stånd en förbindelse över Lödde å väster om E6. Arbetet är samtidigt komplext och det är därför svårt att upprätta en exakt tidplan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: