Nu är en fördjupande förstudie om förbindelse över Lödde å igång.
Projektet ska undersöka möjligheterna att
skapa en förbindelse över Lödde å, mellan
Lomma och Kävlinge kommun.

Genom detta projekt vill vi skapa förutsättningar
att utveckla friluftslivet vid Lödde å, för både
kommuninvånare och besökare.

Förbindelse över Lödde å

Vy över Lödde å

I maj 2021 presenterades resultatet av förstudien där vi har utrett tre möjliga lokaliseringar av en förbindelse över Lödde å. Nu är även den fördjupade förstudien kring en specifik placering över Lödde å klar.

Den första förstudien om en förbindelse över Lödde å blev klar i maj 2021. Syftet var att sammanställa de tekniska möjligheterna för en förbindelse samt att undersöka markägarnas inställning i frågan. Kommunstyrelsen gav sedan samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fördjupa utredningen.

I det skedet gjorde vi fördjupade utredningar och fokuserade på området i anslutning till reningsverket i Borgeby, med anslutning strax norr om de mest sanka partierna i Kävlinge kommun. Samtidigt utredde vi anslutningsvägar till förbindelsen samt kostnadsberäkningar.

Lomma kommun äger marken vid reningsverket, men övrig mark som behöver tas i anspråk för att förverkliga en förbindelse har andra fastighetsägare. I det fortsatta arbetet fortsätter därför dialogen och samverkan med fastighetsägarna.

Förbindelse över Lödde å

Lomma kommun och Kävlinge kommun vill skapa nya förutsättningar för att utveckla friluftsliv och rekreationsmöjligheter vid Lödde å väster om E6.

En förbindelse över Lödde å skulle ha potential att utveckla friluftslivet och rekreationsmöjligheterna i området, binda samman de populära stråken Skåneleden och Sydkustleden för vandring och cykling samt öka möjligheter för naturturism. En förbindelse skulle även ge ökade möjligheter för kommuninvånare och besökare att uppleva ån och dess omgivningar.

Resultat av förstudien

Förstudien visar att markförhållandena är mycket komplexa i området. Det behövs ytterligare provtagningar för att ta reda på om grundläggning för bro kan vara ett möjligt alternativ på sikt. Detta gäller även för de anslutningsvägar som ska användas. Alla placeringar kräver dispens och tillstånd, men bedömningen är att ju längre norrut, desto lättare bör det vara att få dessa.

Här kan du ta del av hela förstudien. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: