Mellan Bjärred och Borgeby
planeras det för en ny stadsdel.
Arbetsnamnet för projektet är
Bjärreds vångar.

Bjärreds vångar – en ny stadsdel i Lomma kommun

Illustration: Bjärreds vångar – Arkitema Architects

Illustration: Bjärreds vångar – Arkitema Architects

Bjärreds vångar ska vara en plats för vardagens drömmar. En plats som kombinerar ett storslaget naturlandskap och en attraktiv, levande boendemiljö. Visionen för området tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området.

Det finns goda förutsättningar till hållbar samhällsutveckling och bebyggelse i den norra kommundelen. Området Bjärreds vångar ligger nära både Bjärred centrum och den planerade tågstationen i Flädie som ska stå färdig 2026.

Ett hållbart innovativt område

Visionen är att komplettera Bjärred med ett hållbart, tryggt och innovativt bostadsområde som erbjuder alternativ till villaboende och som tar tillvara på och utvecklar de befintliga kvaliteter som finns i en havsnära och grön boendeort. Området ska vara utformat på ett sådant sätt att Bjärredsborna vill bo och vara där, kan identifiera sig med området och känner sig stolta över det.

Bjärreds vångar planeras bli ett område med blandad bebyggelse. Det ska växa fram mellan Bjärred och Borgeby och integreras med det befintliga samhället, likt två händer vars fingrar sträcker sig mot varandra.

Kommunen anordnade för några år sedan en arkitekt­tävling för området. Det vinnande förslaget Bjärreds vångar är nu underlag för utformningen. Det som tilltalade juryn var förmågan att kunna läsa landskapets egenart, att hantera övergången mellan det obebyggda och byggda, att skapa upplevelserika gemensamma rum och stråk samt att föreslå en gatustruktur och bebyggelse som stämmer med platsens karaktär.

Utformningen av Bjärreds vångar håller på att förankras i den nya översiktsplan som var på utställning under perioden 1 september 2021 till 1 oktober 2021. Innan byggstart kan ske behöver området även detaljplaneras och projekteras. Det ursprungliga tävlingsförslaget kommer att bearbetas, men ska ha sina huvuddrag kvar.

Preliminärt börjar området byggas 2024, och byggs sedan ut etappvis med cirka 60 bostäder om året.

Visionsbild på den kommande stadsdelen Bjärreds vångar.
Visionsbild över den kommande stadsdelen Bjärreds vångar mellan Bjärred och Borgeby.
Det markerade området visar området där Bjärreds vångar är planerat att växa fram.

Det markerade området mellan Bjärred och Borgeby visar var Bjärreds vångar är planerat att växa fram.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: