I Lomma ska två stycken våtmarker
grävas. Detta för att minska risken för
översvämningar och skapa en naturlig
fördröjning av dagvattnet.

Projektet stöds av det EU-finansierade
projektet LIFE Coast Adapt.

Våtmarker i Lomma

Våtmarker i Lomma.

Våtmarker i nära anslutning till kusten fyller många funktioner. Bland annat stödjer de flertalet ekosystemtjänster och fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn. Dock har flera våtmarker försvunnit genom åren. Med stöd av det EU-finansierade projektet LIFE Coast Adapt ska två stycken våtmarker nu anläggas i Lomma.

Genom att anlägga två stycken våtmarker söder om Nyhemsgatan, på 1400 m2 respektive 600 m2, cirka 800 meter från kusten ska en naturlig avvattningsprocess skapas. Denna naturbaserade lösning fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn och minskar risken för översvämning. De saktar även ner flödet på dagvattnet innan det når stranden och motverkar på så sätt erosion. Dessa våtmarker skapar även bättre förutsättningar för en livskraftig biologisk mångfald.

Befintliga träd och buskar kommer att bevaras och kompletteras med nyplantering av äng- och våtmarksvegetation. Våtmarkerna kommer utöver att främja den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster även ge rekreationsmöjlighter för boenden i närområdet.

Fågel som badar fötterna.

Tidplan

2020 - Projektering.

2020/2021 - Utförande.

December 2021 - Slutdatum för delprojektet.

Projektet är ett av två delprojekt som ingår i det EU-finansierade projektet LIFE Coast Adapt. Det andra projektet är skapandet av ett naturligt erosionsskydd norr om BOJK i Bjärred.

Om projektet LIFE Coast Adapt

LIFE Coast Adapt

Det finns ett ökat intresse och behov av att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets resultat ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden.

Läs mer om projektet på LIFE Coast Adapts hemsidalänk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: