För att minska översvämningsriken
ska en vall att byggas mellan havet
och tre- och fyrkantsdammarna.

Tre- och Fyrkantsdammen

Erosionsskydd vid Kustdammarna.

För att säkerställa vattennivåerna och förhindra överspolning från havet vid Kustdammarna, även kallade Tre- och Fyrkantsdammarna, förbättrar Lomma kommun det befintliga erosionsskydd som finns längs kuststråket.

Dagens erosionsskydd är inte tillräckligt för att hålla tillbaka den vågkraft som stranden har utsatts för under den sista tiden. Lomma kommun skapar en lösning som håller över längre tid och är dimensionerade efter stigande havsnivåer och rådande högsta högvattenstånd.

Nytt erosionsskydd

Den långa vallen kommer att bli cirka 600 meter lång och ska säkerställa vattennivån i dammarna samt förhindra överspolning. Det erosionsskydd som ska byggas ska bestå av hårda strukturer i form av stora natursten och krossmaterial. Dessa kommer att bilda en vall upp mot land, som blir sandfodrad och kommer att skydda promenadstråket och dammarna mot erosion och överspolning från havet.

Badvägen är täckt av sand och tång.

För att få en tillräcklig dimension på erosionsskyddet ska den befintliga vall som skiljer havet och promenadstråket åt höjas. Det medför att även promenadstråket längs med kustdammarna delvis höjs. Bitvis kommer det vara möjligt att gå uppe på den nya vallen som en alternativ väg. Under utformningen av det nya erosionsskyddet har man även tagit hänsyn att bevara så mycket vegetation som är möjligt. Dessutom kommer det återställas och planteras in både gamla och nya växter för att få ett fint rekreationsområde och höga naturvärden. Här kommer vi se arter av bland annat sandrör, strandtrift, liten blåklocka, gulmåra och strandråg.

Vallen vid Trekantsdammen färdig

Nu öppnar delar av stranden längs Kustdammarna efter att ha varit avstängd sedan i våras. På den nya erosionsvallen som byggts finns en grusad stig längst upp, och gör det möjligt att blicka ut över både sund och damm. Skapandet av den nya erosionsvallen har fortskridit smidigt, då väderförhållanden och omständigheterna varit optimala under sommaren.

Erosionsskydd

Avstängt promenadstråk

Från och med vecka 17 till och med november 2020 kommer promenadstråket vid Fyrkantsdammen att vara avstängt för gång- och cykeltrafikanter. Byggområdet kommer att vara avstängt och inhägnat med byggstaket under pågående byggnation.

Gång- och cykeltrafik hänvisas till Södra västkustvägen. För att skapa säkra passager över Södra västkustvägen påbörjas omledningen i höjd med Golfvägen i norr till och med strax söder om badparkeringen i syd. Klicka här för att öppna kartan som visar omledningen.PDF

Vänligen respektera avstängningen i området.

Tre- och Fyrkantsdammarna är äldre lertäkter som har vattenfyllts efter att tegelbruksverksamheten har upphört. Dammarna har stor betydelse som skyddad rastplats längs med havet för övervintrande fåglar samt ett högt naturvärde. Dammarna har också stor betydelse för de rekreativa värdena såsom fiske och skridskoåkning mm. Dammarna består av sötvatten och vattennivåerna regleras genom pumpning.

Längs med dammarna går även delar av det populära Kuststråket, som är en promenadsträcka längs med Lommakusten på 21 km. Sträckan löper på insidan av Badvägen och ansluter till Södra Västkustvägen och Campingvägen samt en parkeringsplats för besökande.

Utmed kusten vid Fyrkantsdammen fanns en strandbrink av lera, finsand och silt, där backsvalor har häckat. Strandbrinken har utsatts för hård erosion från havets vågor och i samband med att vi gör ett nytt förbättrat erosionsskydd längs med kustdammarna har backsvalboet flyttats.

Flytten av boet skedde vecka 17 för att vara klart innan backsvalornas häckningsperiod börjar. Backsvalboet flyttades cirka 300 meter norrut och hamnar istället bakom det kommande erosionsskyddet.

Fakta om backsvalan:
Backsvalan är vår minsta svala och de svalor vi ser i Lomma kommun kan ha flugit ända från södra Afrika för att häcka här i Skåne. Naturligt häckar backsvalorna bland annat i rasbranter som skapats av vattenerosion vid kusten och stora vattendrag. Arten trivs även bra i flera människoskapade miljöer som exempelvis sand- och grustag, jordhögar och schaktningskanter. De senaste årtiondena har de lämpliga boplatserna för backsvalor minskat drastiskt, främst på grund av färre grustäkter. Detta har fått till följd att arten i Sverige minskat med 20 - 40 % sedan millennieskiftet och lett till att backsvalan nu är införd i rödlistan som nära hotad art.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2020-09-08