Området kring stationen i Lomma
håller på att byggas om.
Här kommer det att finnas
både tåg- och busstrafik.

Stationsområdet Lomma

Vy över västra sidan av spåren. Järnvägsgatan till vänster med korttidsparkering och cykelparkering. Perrong och stationshuset till höger.

Vy över Sluttande Torget som leder fotgängare upp till perrongen, cykelgarage och stationshus från Vinstropsvägen.

Vy från långtidsparkeringen på östra sidan av spåren, ut över Vågparken i nordlig riktning. Solgatan till höger om bild.

Vy visar trappa upp till Vågparken från korsningen Vinstorpsvägen/Solgatan.

Vy från gångbro över Vinstorpsvägen. Till höger i bild busshållplats och Sluttande Torget med bäck, gång- och cykelväg.

Vy från östra sidan och Vågparken. Tåg kommer in norrifrån på järnvägsbron som går över Vinstorpsvägen.

Nu har byggnationen av Lomma stationsområde påbörjats. Det nya stationsområdet kommer utgöra navet för kollektivtrafik i Lomma kommun och koppla samman resande med cykel och buss till den nya tågstationen. Byggnationen beräknas vara klar hösten 2020 och i december börjar spårbunden kollektivtrafik trafikera Lommabanan.

I Lomma kommun finns en tydlig ambition att satsa på ett ökat cyklande och kollektivtrafikåkande. Kommunens beslut att investera i infrastruktur för persontrafik på Lommabanan och ett nytt stationsområde kommer troligen ha stor effekt på resandemönstret in och ut ur Lomma tätort och bidra till ett mer hållbart resande.

Det nya stationsområdet innefattar byggnation på både den östra och västa sidan av järnvägsspåret. Befintliga lokalgator byggs om och nya grönområden och parker anläggs. Både bil- och cykelparkering byggs i anslutning till perrongen. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning och ny VA-anläggning i Järnvägsgatan. Byggarbetena startade i början av oktober 2019 och beräknas vara klart hösten 2020. Entreprenör är MVB Syd AB.

Se översiktsbild över stationsområdet.öppnas i nytt fönster
Se detaljerad skiss över området.pdfPDF

Foto över Lomma stationsområde, tagit den 24 mars 2020.

Foto över Lomma stationsområde, tagit den 24 mars 2020.

Järnvägsgatan ska byggas om med plats för gång- och cykelbana, väg och bilparkeringar med tankar på bättre omhändertagning av dagvatten i så kallade ”raingardens”. Järnvägsgatan fortsätter sedan förbi Vinstorpsskolan med anslutning mot Bredgatan. Längs med Järnvägsgatan skapas plats för cykelparkeringar, planteringar av både nya träd och paradplanteringar med perenna växter och buskar och anläggningskompletteringar så som sittmöbler och papperskorgar med mera.

Norr om Stationshuset fortsätter området mot Sluttande Torget som leder ned mot Vinstorpsvägen och anslutande bussar, cykelgarage och toaletter. Centralt i Sluttande Torget anläggs en bäck som tillsammans med grönskande och blommande planteringar skapar en oas. En gångväg skapas som snirklar sig organiskt genom parken, trampstenar placeras längs med bäcken och anslutande trappor byggs till cykelgarage och perrongerna.

Mark och ledningsarbeten kommer att utföras i både Järnvägsgatan och Kaptensgatan, främst VA-arbeten som anpassas till ny planerad utformning av västra sidan av Stationsområdet.

På östra sidan av Stationsområdet ska ett grönområde, den så kallade Vågparken, anläggas mellan befintlig bebyggelse och den nya stationen. Tanken är att skapa en trygg och central mötesplats för alla åldrar.

Här ska också finnas gång- och cykelvägar samt ytor som inbjuder till lek, möten och aktiviteter. På östra sidan kommer det även finnas cykel- och bilparkeringar där några platser planeras med laddningsmöjligheter både för bilar och cyklar. Solgatan färdigställs med kantsstöd, plattor och asfalt.

Hela området planeras för ny belysningsanläggning med specifika utryck i storlek och funktion för att skapa olika rum och stämningar. De olika uttrycken på armaturer är till för att skapa en visuell ordning i området, både dagtid och under dygnets mörka timmar. Därmed är ljuset och armaturerna även till för att signalera i vilken hastighet man rör sig över olika ytor så som cykelväg, väg, gångbana och park.

Exempelvis kommer vägar och parkeringar utföras med en typ av stolpe och armatur och i torg och park kommer stigar belysas med en låg pollare som funktionsbelysning. Effektbelysning kommer i form av trädbelysning och belysning av vatten kommer också ses i området.

Perronger är uppförda på västra sidan om spåret. Plattformsarbetet utfördes i Trafikverkets regi och blev klart i september 2019. Tänk på att det är förbjudet för obehöriga att beträda plattformarna innan stationen öppnar upp för persontågtrafik i december 2020.

Se filmen om det kommande stationsområdet. Inspirationsfilmen börjar på västra sidan om stationsbyggnaden och leder oss på promenad genom området.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam
Senast uppdaterad: 2020-03-24