Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Området kring stationen i Lomma
håller på att byggas om.
Här kommer det att finnas
både tåg- och busstrafik.

Stationsområdet Lomma

Se filmen om det kommande Stationsområdet! Inspirationsfilmen börjar på västra sidan om stationsbyggnaden och leder oss på promenad genom området.

Under 2019–2020 kommer byggnation av Stationsområdet att genomföras. Stationsområdet ska anpassas till Lommabanan och möjliggöra för spårbunden kollektivtrafik.

Detta innebär utformning av plattform, plattformsutrustning, bil- och cykelparkeringar samt alla ytor i övrigt mellan omgivande gator och plattform/spårområde.

Plattformsarbeten, utförs i Trafikverkets regi och beräknas vara klara september 2019. Då påbörjas kommunens arbete med att bygga Lomma stationsområdet.

Området kring järnvägsspåret byggs om både på den östra och västra sidan och avser ombyggnad av befintliga lokalgator och grönområden till nytt stationsområde med tillhörande körbanor, parkeringsytor, gång- och cykelvägar, torgytor, cykelparkering och parker. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning och ny VA-anläggning i Järnvägsgatan. Byggarbetena startar i september/oktober 2019 och beräknas vara klara i december 2020. Entreprenör är MVB Syd AB.

Se detaljerad skiss över området.pdfPDF

Skissbild Stationen

Västra sidan

Järnvägsgatan ska byggas om med plats för gång- och cykelbana, väg och bilparkeringar med tankar på bättre omhändertagning av dagvatten i så kallade ”raingardens”. Järnvägsgatan fortsätter sedan förbi Vinstorpsskolan med anslutning mot Bredgatan. Längs med Järnvägsgatan skapas plats för cykelparkeringar, planteringar av både nya träd och paradplanteringar med perenna växter och buskar och anläggningskompletteringar så som sittmöbler och papperskorgar med mera.

Norr om Stationshuset fortsätter området mot Sluttande Torget som leder ned mot Vinstorpsvägen och anslutande bussar, cykelgarage och toaletter. Centralt i Sluttande Torget anläggs en bäck, en oas av grönskande och blommande planteringar uppförs, en gångväg skapas som snirklar sig organiskt genom parken, trampstenar placeras längs med bäcken och anslutande trappor byggs till cykelgarage och perrongerna. Se bild 1, bild 2 och bild 5 nedan.

Mark och ledningsarbeten kommer att utföras i både Järnvägsgatan och Kaptensgatan, främst VA-arbeten som anpassas till ny planerad utformning av västra sidan av Stationsområdet.

Perronger

Perronger kommer att uppföras på västra sidan om spåret och byggnation påbörjades under våren 2019 i Trafikverkets regi, se nyhet här.

Östra sidan

På östra sidan av Stationsområdet ska ett grönområde, den så kallade Vågparken, anläggas mellan befintlig bebyggelse och den nya stationen. Tanken är att skapa en trygg och central mötesplats för alla åldrar. Här ska också finnas gång- och cykelvägar samt ytor som inbjuder till lek, möten och aktiviteter. På östra sidan kommer det även finnas cykel- och bilparkeringar där några platser planeras med laddningsmöjligheter både för bilar och cyklar. Solgatan färdigställs med kantsstöd, plattor och asfalt. Se bild 3, bild 4 och bild 6 nedan.

Belysningskoncept

Hela området planeras för ny belysningsanläggning med specifika utryck i storlek och funktion för att skapa olika rum och stämningar. De olika uttrycken på armaturer är till för att skapa en visuell ordning i området, både dagtid och under dygnets mörka timmar. Därmed är ljuset och armaturerna med till att signalera i vilken hastighet man rör sig över olika ytor så som cykelväg, väg, gångbana och park.

Exempelvis så kommer vägar och parkeringar utföras med en typ av stolpe och armatur och i torg och park kommer stigar belysas med en låg pollare som funktionsbelysning. Effektbelysning kommer i form av trädbelysning och belysning av vatten kommer också ses i området.

Inspirationsbilder (av Tyréns)

Översiktsbild stationsområdet

Översiktsbild över stationsområdet. Norr ligger längst upp i bild.

Skissbild

1. Illustrationsbild visar vy över västra sidan om spår. I bild ses Järnvägsgatan till vänster, cykelparkeringar och perrong till höger och Stationshus. Norr om Stationshuset kommer ett väderskydd att placeras på perrong.

2. Illustrationsbild visar Vy över Sluttande Torget som leder fotgängare upp till perrongen, cykelgarage och Stationshuset från Vinstorpsvägen.

3. Illustrationsbild visar vy från parkering östra sidan ut över Vågparken i nordlig riktning. Spåret ligger till i vänster om bild och Solgatan ligger till höger om bild.

4. Illustrationsbild. Vy visar trappa upp till Vågparken från Vinstorpsvägen. Solgatan ligger upp på vänstra sidan i bild.

5. Illustrationsbild visar vy över västra sidan från Vinstorpsvägen gångbro. I bild vänster sida perrong cykelgarage. Till höger i bild Sluttande Torget med bäck, gång- och cykelväg m.m.

6. Vy över östra sidan och Vågparken till vänster i bild och västra sidan med cykelgarage, perrong, väderskydd och stationshus till höger i bild. Tåg kommer in i bild norrifrån på järnvägsbro som går över Vinstorpsvägen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam
Senast uppdaterad: 2019-09-17