Trafiksäkerheten vid Sjögräsgatan ska öka.
Under sommaren kommer Lomma kommun
bygga gång- och cykelbana i området.

Sjögräsgatan

Byggprojekt vid Sjögräsgatan.

Nu är arbetena igång med att skapa en säkrare trafikmiljö för såväl gång-, cykel- och biltrafikanter vid Sjögräsgatan. Byggnationen beräknas pågå till november 2020 och medför att framkomligheten i området begränsas under pågående arbete.

I samband med utbyggnaden av Strandskolan har behovet av säkra gång- och cykelvägar för skolelever och oskyddade trafikanter vid Sjögräsgatan ökat. Lomma kommun ska nu vidta åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö i området.

I korsningen Centrumgatan och Karstorpsvägen ska gaturummet byggas om så att körbanans bredd minskas, gång- och cykelbanor byggs på båda sidor om gatan och gatukaraktären blir mer stadsmässig. Dessutom ska en gång- och cykelöverfart anläggas för att skapa en trygg överfart över Karstorpsvägen, i höjd med gång- och cykelbanan mot Strandskolan. Utöver det ska även Sjögräsgatan smalnas av. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning i området.

Lomma kommun arbetar ständigt med att utveckla infrastrukturen för gång- och cykeltrafik avseende säkerhet, framkomlighet, trygghet och tillgänglighet. Detta för att främja andelen resor med hållbara färdmedel. Målet med ombyggnationen är att öka framkomlighet för oskyddade trafikanter med en fortsatt god framkomlighet för biltrafiken.

Illustration över kommande byggprojektet vid Sjögräsgatan i Lomma.

Illustration över kommande byggprojektet vid Sjögräsgatan i Lomma.

Skiss över planerat gaturum vid Sjögräsgatan.

Åtgärderna kommer bidra till att framkomligheten, säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter ökar, med en fortsatt god framkomlighet för biltrafikanter. Dessutom knyts Lomma centrum samman med strandstråket och det regionala gång- och cykelstråket mot Malmö.

Projektet beräknas pågå till november 2020. NCC är utförandeentreprenör.

Tidplan

Sommar 2020 - byggstart.

November 2020 - projektet beräknas vara slutfört.

Min smarta väg till skolan

Min smarta väg till skolan.

Projektet vid Sjögräsgatan är en del i "Min smarta väg till skolan" som genomförs på Strandskolan, där Lomma kommun gör en satsning för en miljövänligare och hälsosammare väg till skolan. Långsiktigt är målet att bidra till att växthusgasutsläppen från resandet till och från skolor minskar och att trafiksäkerheten ökar.

Här kan du läsa mer om projektet "Min smarta väg till skolan".

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam
Senast uppdaterad: 2020-09-08