Trafiksäkerheten vid Sjögräsgatan ska öka.
Under sommaren kommer Lomma kommun
bygga gång- och cykelbana i området.

Sjögräsgatan

Säkra gång- och cykelvägar vid Sjögräsgatan.

I samband med utbyggnaden av Strandskolan har behovet av säkra gång- och cykelvägar för skolelever och oskyddade trafikanter vid Sjögräsgatan ökat. Idag upplevs trafiksituationen där som rörig och otydlig. Lomma kommun ska vidta åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö i området.

Idag saknar östra sidan av Centrumgatan och stora delar av Karstorpsvägens norra sida en gång- och cykelväg och i korsningspunkten till Sjögräsgatan finns ingen säker passage över Karstorpsvägen. Nu ska en kombinerad gång- och cykelbana byggas på både västra sidan av Centrumgatan och södra sidan av Karstorpsvägen för att bilda ett sammankopplat cykelstråk.

Skiss över planerat gaturum vid Sjögräsgatan.

Byggnationen av nya gång- och cykelbanor medför att gaturummet smalnas av. Mellan gång- och körbana kommer planteringar anläggas för att skapa trygghetsavstånd och avgränsning till gatrummet. En upphöjd passage över Karstorpsvägen i höjd med Sjögräsgatan ska byggas för att säkra låg hastighet på fordon som passerar i korsningspunkten.

Dessa åtgärder kommer bidra till att framkomligheten, säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter ökar, med en fortsatt god framkomlighet för biltrafikanter. Dessutom knyts Lomma centrum samman med strandstråket och det regionala gång- och cykelstråket mot Malmö.

Just nu pågår detaljprojektering. Upphandling sker under våren.

Min smarta väg till skolan

Min smarta väg till skolan.

Projektet vid Sjögräsgatan är en del i "Min smarta väg till skolan" som genomförs på Strandskolan, där Lomma kommun gör en satsning för en miljövänligare och hälsosammare väg till skolan. Långsiktigt är målet att bidra till att växthusgasutsläppen från resandet till och från skolor minskar och att trafiksäkerheten ökar.

Här kan du läsa mer om projektet "Min smarta väg till skolan".

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam
Senast uppdaterad: 2020-01-29