Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bullerutredning av Lommabanan

Trafikverket har genomfört en bullerutredning om Lommabanan, vilken finns redovisad på deras hemsida om Lommabanan. En gemensam bullergrupp har bildats av de sex kommunerna som ligger längs Lommabanan och Söderåsbanan.

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma beslutade den 29 september 2015 att förelägga Trafikverket följande:

  • att till nämnden redovisa de bullerskyddsåtgärder som behöver genomföras i Lomma kommun för att uppfylla riktvärden inom planeringsfallen ”befintlig miljö” respektive ”väsentlig ombyggnad” i infrastrukturpropositionen för samtliga fastigheter där människors hälsa kan påverkas av buller längs järnvägen i kommunen.
  • att till nämnden redovisa kostnader för bullerskyddsåtgärder inom planeringsfallen ”befintlig miljö” respektive ”väsentlig ombyggnad” i infrastrukturpropositionen för samtliga fastigheter där människors hälsa kan påverkas av buller längs järnvägen i kommunen.
  • att till nämnden redovisa en tidsplan för när bullerskyddsåtgärder kommer att vidtas längs med järnvägen inom Lomma kommun att uppfylla riktvärdena inom planeringsfallet ”befintlig miljö” samt ”väsentlig ombyggnad” i infrastrukturpropositionen.
  • att ovan nämnda redovisningar ska vara nämnden tillhanda senast 2 månader efter det att Trafikverket tagit del av beslutet.

Kraven på bullerskyddsåtgärder är högre om det anses att en väsentligt ombyggnad har skett av järnvägen eller det är befintlig (oförändrad) miljö det handlar om.

Övriga kommuner längs Lommabanan och Söderåsbanan har fattat liknande beslut.

Trafikverket har överklagat miljö- och byggnadsnämndens beslut i sin helhet till länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: 2017-07-10