Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lommabanan

I december år 2020 startar persontrafiken på Lommabanan. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen mellan klockan 6 på morgonen och ungefär klockan 24 på natten. Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C och sedan genom Citytunneln och trafikera den nya Malmöringen, det vill säga den nuvarande kontinentalbanan.

På lite längre sikt kommer banans kapacitet att byggas ut så att det kan gå ett tåg per halvtimme i varje riktning. Då blir det också möjligt att införa tåguppehåll vid nya stationer i Alnarp och Flädie. Detta kan bli aktuellt tidigast år 2024-2025.

Med tåg minskar restiden mellan Lomma och Malmö central till sju minuter. Det kan jämföras med dagens cirka 25 minuter med buss. Det blir också betydligt enklare om man ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade den 23 maj 2019 att godkänna ett avtal kring medfinansiering av tågstationer i Flädie och Alnarp. Genomförandet av stationen i Alnarp förutsätter att avtal ingås med Akademiska Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende finansieringen av stationen. Då Akademiska Hus beslutat att de inte längre vill vara med och finansiera stationen uteblir stationen i Alnarp.

Tågstation i Flädie

Stationen i Flädie omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning, gångbro över väg 913, ramper och trappor till plattform.

En tågstation i Flädie ger bättre förutsättningar för hela den norra kommundelen vad avser möjlighet att resa kollektivt och restider framförallt till Malmö. Den planerade utbyggnaden av området ”Framtidens Bjärred” bedöms t ex hamna i ett kollektivtrafiknära läge. Stationen i Flädie är tänkt att byggas nära den planerade planskilda korsningen med väg 913, för att möjliggöra bra förutsättningar för invånarna i Bjärred att byta från buss eller cykel till tåg.

Ambitionen är att stationen i Flädie ska stå klar 2026. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 117,4 miljoner kronor. Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 23 maj.

Karta över kommande tågstation i Lomma.

Klicka på bilden för att förstora.

Aktuellt arbete kring stationsområdet i Lomma

Den planskilda korsningen mellan Vinstorpsvägen och Lommabanan blev klar i slutet av 2017.

Arbete pågår nu så att stationsområdet ska vara klart att använda när persontågstrafiken startar i december 2020. Utrymme för angöring och parkering av cyklar och bilar ska ordnas, gångvägar och grönytor ska anläggas. Under 2019 kommer själva arbetet med plattformar och andra delar av själva järnvägsanläggningen att påbörjas.

Förändringar i busstrafiken i Lomma tätort

I Lomma tätort trafikerar linje 139 återigen Vinstorpsvägen och stannar vid den nybyggda hållplatsen vid stationen.

Linje 132 Löddeköpinge-Borgeby-Bjärred-Lomma-Malmö kommer att få ändrad körsträcka i december 2019. Efter Lomma Hamn kommer bussarna att stanna vid den nybyggda hållplatsen vid stationen och sedan fortsätta Vinstorpsvägen ut till E6 där den, via en nybyggd påfart för enbart bussar, fortsätter på motorvägen in mot Malmö. Detta innebär en snabbare resa till och från Malmö jämfört med dagens busstrafik. Turtätheten ska också bli bättre jämfört med dagens timmestrafik.

I december 2020, i samband med att persontåg återigen stannar vid stationen i Lomma, kan det bli förändringar av turtätheten för vissa av busslinjerna i kommunen.

Fakta och bakgrund

Lommabanan går mellan Kävlinge i norr och Arlöv i söder. Banan är 19 kilometer lång och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades ner år 1983 och sedan dess finns inga persontåg som stannar på stationer längs banan.

Sedan flera år tillbaka finns en överenskommelse mellan staten/trafikverket, region Skåne och berörda kommuner om att rusta upp Lommabanan för persontågstrafik. I denna första etapp ingår två stationer, Furulund och Lomma, vilka ska öppnas för trafik i december 2020.

Kommunerna finansierar stationerna med plattformar, planskilda gång- och cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera. Trafikverket och Region Skåne svarar för kostnaderna för ett nytt mötesspår som ska byggas strax söder om Furulund samt övrig nödvändig upprustning av banan.

I maj 2018 fastställde regeringen en ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I denna ingår ytterligare satsningar på Lommabanan för att ge möjlighet till halvtimmestrafik. Denna kapacitetsutbyggnad finansieras gemensamt av staten genom trafikverket och regionen samt berörda kommuner. Diskussioner förs nu mellan Trafikverket och Lomma kommun om att två nya tågstationer, i Alnarp och Flädie, ska ingå i denna andra utbyggnadsetapp av Lommabanan. Utgångspunkten är här att kommunen till 100 % svarar för kostnaden för att anlägga dessa stationer.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2019-06-25