Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Deponier

Lomma kommun, Malmö Stad, SYSAV, Heidelberg Cement Northern Europé AB, Sydåtervinning AB och CA Fastigheter AB uppdrog åt SWECO VIAK att bedöma huruvida förhållandena vid Habo deponi-område är sådana att åtgärder bör vidtas och göra en översiktlig värdering av möjliga åtgärder samt dessa effekter och konsekvenser.

Lomma Hamn och Habo deponier

Lomma kommun, Malmö stads renhållningsverk och SYSAV har utnyttjat lergravarna inom östra och norra delen av västra Haboområdet för deponering av avfall främst hushållsavfall, från slutet av sextiotalet till mitten av sjuttiotalet. Lergravarna i den södra delen av västra Habo-området har utnyttjats av bland annat Eternitbolaget för deponering av asbestcementslam, byggavfall med mera.

Länsstyrelsen verkar som tillsynsmyndighet för Habo deponiområde. De tidigare verksamhetsutövarna har inför Länsstyrelsen redogjort för vilka verksamheter som tidigare har bedrivits i området och var dessa ägt rum. Länsstyrelsen har därefter gjort en utredning kring verksamhets-utövarnas ansvar och meddelat att det är skäligt att Lomma kommun, Malmö stad, SYSAV, Heidelberg cement (tidigare Scancem AB, tidigare Eternitbolaget), Sydåtervinning och CA-fastigheter bidrar till kostnaden för de ytterligare undersökningar som krävs.

De ansvariga verksamhetsutövarna bör svara solidariskt för kostnaderna för undersökningarna. Först efter att dessa undersökningar har gjorts kan Länsstyrelsen göra en skälighetsbedömning beträffande ansvaret för erforderliga efterbehandlingsåtgärder.

Verksamhetsutövarnas har gjort kompletterande undersökningar av området och tagit fram en riskbedömning som presenterades för Länsstyrelsen i mars 2004.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2017-07-11