Gång- och cykelväg på Järngatan

Kartbild över sträcka för planerad cykelväg.

Kartbild över sträcka för planerad cykelväg.

Nu är arbetet med andra etappen av en upphöjd gång- och cykelväg på västra sidan av Järngatan och Kastanjevägen igång. Gång- och cykelbanan beräknas vara klar till våren 2020.

Gång- och cykelbanan byggs för att skapa en säkrare och tydligare trafikmiljö för oskyddade trafikanter längs gatan, och bildar ett cykelstråk mot Vinstorpsvägen och Lomma centrum.

Framkomligheten för bilister kommer att påverkas inom byggområdet, men ett körfält ska alltid vara öppet och fastigheter längs berörd sträcka kommer ha tillgång till sina in- och utfarter under hela byggnationen.

Nu pågår andra etappen som har orange linje på kartan. Byggnationen beräknas vara klart vid månadsskiftet mars/april 2020. Vecka 10 påbörjas arbetet med 2 stycken upphöjda överfarter i korsningen Industrigatan/Kastanjevägen. Detta påverkar trafiken i korsningen en del. Dock kommer ett körfält alltid vara öppet.

Arbetet med att bygga en gång- och cykelväg på Järngatan och Kastanjevägen är uppdelat i två etapper. Den första etappen har röd linje på kartan blev klar i december 2019.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh
Senast uppdaterad: 2020-02-28