Vi ska anlägga en våtmark i Bjärred.
Detta för att minska risken för
översvämningar och skapa en naturlig
fördröjning av dagvattnet.

Projektet stöds av det EU-finansierade
projektet LIFE Coast Adapt.

Våtmark i Bjärred

Våtmarker i Lomma.

Våtmarker i nära anslutning till kusten fyller många funktioner. Bland annat stödjer de flertalet ekosystemtjänster och fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn. Dock har flera våtmarker försvunnit genom åren. Med stöd av det EU-finansierade projektet LIFE Coast Adapt ska en våtmark nu anläggas vid Löddesnäs i Bjärred.

Genom att anlägga en våtmark på cirka 5000 m2 inklusive slänter vid Löddesnäs i Bjärred, ska en naturlig avvattningsprocess skapas. Denna naturbaserade lösning fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn och minskar risken för översvämning. Den saktar även ner flödet på dagvattnet innan det når stranden och motverkar på så sätt kusterosion. Våtmarken skapar även bättre förutsättningar för en livskraftig biologisk mångfald.

Fågel som badar fötterna.

Tidplan

  • 2021 - 2022 – Utredningar
  • Höst 2022 – byggstart
  • Årsskiftet 2022/2023 – Klart delprojekt

Projektet är ett av två delprojekt som ingår i det EU-finansierade projektet LIFE Coast Adapt. Det andra projektet är skapandet av ett naturligt erosionsskydd norr om BOJK i Bjärred. Där är de fysiska åtgärderna klara och det kvarstår nu utvärdering och analys av insatsen.

Om projektet LIFE Coast Adapt

LIFE Coast Adapt

Det finns ett ökat intresse och behov av att skydda kusten mot både erosion och havsnivåhöjningar, men kunskapen om natur- och ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder är bristfällig.

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Projektets resultat ska ge ett underlag för att utveckla långsiktigt hållbara strategier för framtiden.

Läs mer om projektet på LIFE Coast Adapts hemsida Länk till annan webbplats..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: