Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kryssgränd

Brohusvägens södra del är en ren bostadsgata, vilket gör att det inte finns några direkta målpunkter utöver bostäderna utmed sträckan. Åtgärderna för att sänka hastigheten och minsta attraktiviteten för bilister att använda gatan görs därför framför allt genom plantering av grönska för att skapa ett smalare gaturum och bryta siktlinjen.

Vid Piltorget anordnas sittplatser och cykelställ. Sittplatserna skapas dels för att underlätta för de som behöver vila, men också för att bidra till folklivet vid torget.

Farthinder

Vid infarten till gatan byggs farthinder som tydligt markerar infarten till gångfartsområdet. Skyltarna för gångfartsområdet flyttas in i körbanan för att ytterligare förstärka denna effekt.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser på den södra delen av gatan behålls men blir något färre. För att parkingsplatserna ska ha en siktbrytande effekt även när det inte står bilar parkerade placeras grönska vid parkeringsplatserna och skyltar för parkering placeras i körbanan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2017-05-29