Nu är projektet Förstudie om förbindelse över Lödde å igång.
Projektet ska undersöka möjligheterna att
skapa en förbindelse över Lödde å, mellan
Lomma och Kävlinge kommun.

Genom detta projekt vill vi skapa förutsättningar
att utveckla friluftslivet vid Lödde å, för både
kommuninvånare och besökare.

Förbindelse över Lödde å

Vy över Lödde å

Projektet Förstudie om förbindelse över Lödde å har pågått sedan i höstas och avslutades med en rapport i maj 2021. I förstudien utreddes möjligheterna att skapa en förbindelse över Lödde å väster om E:6, mellan Lomma och Kävlinge kommun, lämplig placering ur både ekologiska och geotekniska aspekter samt markägarintresse.

Lomma kommun och Kävlinge kommun vill skapa nya förutsättningar för att utveckla friluftsliv och rekreationsmöjligheter vid Lödde å väster om E6. Under hösten och vintern 2020 har därför en förstudie om möjligheterna att skapa en förbindelse över Lödde å pågått. Syftet har varit att sammanställa de tekniska möjligheterna för en förbindelse samt att undersöka markägarnas inställning i frågan.

En förbindelse över Lödde å skulle ha potential att utveckla friluftslivet och rekreationsmöjligheterna i området, binda samman de populära stråken Skåneleden och Sydkustleden för vandring och cykling samt öka möjligheter för naturturism. En förbindelse skulle även ge ökade möjligheter för kommuninvånare och besökare att uppleva ån och dess omgivningar.

Förstudien klar

Förstudien om en förbindelse över Lödde å är klar. Kommunstyrelsen ger nu samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fördjupa utredningen och arbetet går nu in i en mer konkret planeringsfas.

Markförhållandena är mycket komplexa i området. Det behövs ytterligare provtagningar för att ta reda på om grundläggning för bro kan vara ett möjligt alternativ på sikt. Detta gäller även för de anslutningsvägar som ska användas. Alla placeringar kräver dispens och tillstånd, men bedömningen är att ju längre norrut, desto lättare bör det vara att få dessa.

I nästa steg ska fördjupade utredningar därför fokuseras till området i anslutning till reningsverket i Borgeby med anslutning strax norr om de mest sanka partierna i Kävlinge kommun. Parallellt med ett sådant alternativ bör utvecklingsmöjligheterna för ett å-stråk utredas.

Lomma kommun äger marken vid reningsverket, men övrig mark som behöver tas i anspråk för att förverkliga en förbindelse har andra fastighetsägare. I det fortsatta arbetet fortsätter därför dialog och samverkan med fastighetsägarna att prioriteras.

Här kan du ta del av hela förstudien. Öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: