För att kunna göra vägen säkrare ,
förbereder Lomma kommun för att
kunna göra gång- och cykelvägen bredare
längs Södra Västkustvägen.

GC-bana Södra Västkustvägen

Lomma kommun kommer utföra åtgärder för att öka trafiksäkerheten längs Södra västkustvägen med start hösten 2020. Den aktuella sträckan är mellan Carl Olssons väg och söder om Tolvevägen. Åtgärden kommer bland annat ha en positiv inverkan för barn och ungas möjlighet till cyklande, då sträckan idag upplevs som otrygg.

Lomma kommun kommer under hösten och vintern förbättra gång- och cykelvägen längs Södra västkustvägen. Det genom att bredda banan till fyra meter mellan Carl Olssons väg och 200 meter söder om Tolvevägen, totalt cirka 650 meter. Inom projektet kommer vi även skapa hastighetssäkrade passager över Tolvevägen och korsningsåtgärder.

Den befintliga gång- och cykelbanan på sträckan är smal, och på några ställen så smal att två cyklar inte kan mötas. Kantstenen är hög och räcke mot fordonstrafiken saknas, vilket innebär stor risk för att trilla ut i körbanan. Sträckan är även en skolväg för barn från Habo Ljung som går i skola i Bjärred. Södra västkustvägen trafikeras också av mycket fordonstrafik, speciellt under den tid då även skolbarn rör sig på sträckan.

Södra västkustvägen utgör också en del av ett viktigt regionalt pendlingsstråk för cykeltrafik mellan Lomma och Bjärred, och är utpekat som ett stråk med stor potential i det regionala huvudnätet för cykelpendling.

Tidplan:

Vår 2020 - Projektering

Sommar 2020 - Upphandling

Höst 2020 - Byggstart

2021 - Färdigställt

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: 2020-05-26