Med start hösten 2020
ska Lomma kommun göra
vägen säkrare för gång-
och cykeltrafkanter mellan
Habo Ljung och Bjärred.

Cykelbanan ska bli tre meter
bred längs med Södra
Västkustvägen, mellan Carl
Olssons väg
och 200 meter söder om
Tolvevägen.

Gång- och cykelbana mellan Bjärred och Habo Ljung

Cyklist tvingas cykla på körbana

Lomma kommun kommer utföra åtgärder för att öka trafiksäkerheten längs Södra västkustvägen med start i januari 2021. Den aktuella sträckan är mellan Carl Olssons väg till söder om Tolvevägen. Åtgärden förväntas bland annat ha en positiv inverkan för barn och ungas möjlighet till cyklande.

Lomma kommun kommer under hösten och vintern förbättra gång- och cykelvägen längs Södra västkustvägen. Det genom att bredda banan till tre-fyra meter mellan Carl Olssons väg och 200 meter söder om Tolvevägen, totalt cirka 650 meter. Avsmalning av körbanan samt hastighetssäkrad passage över Tolvevägen förväntas ge hastighetssänkande effekt.

Den befintliga gång- och cykelbanan på sträckan är smal och svår att mötas på. Sträckan är en skolväg för barn från Habo Ljung som går i skola i Bjärred. Södra västkustvägen utgör också en del av ett viktigt regionalt pendlingsstråk för cykeltrafik mellan Lomma och Bjärred, och är utpekat som ett stråk med stor potential i det regionala huvudnätet för cykelpendling.

Begränsad framkomlighet

Under pågående arbete kommer det periodvis att vara begränsad framkomlighet längs Södra västkustvägen, även för fastighetsägare inom byggområdet. Gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik prioriteras och biltrafik kan komma att behöva ledas om.

Se våra servicemeddelanden för senaste information och nyheten: Hastighetsbegransningar när arbete med cykelväg inleds

Arbetsområdet.

Tidplan:

  • Sommar 2020 - Projektering
  • Höst 2020 - Upphandling
  • Januari 2021 - Byggstart
  • Sommar 2021 - Färdigställt
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom
Senast uppdaterad: