Framför centrumhuset
i Bjärred pågår en omvandling.
Vägen genom centrum ska
få en rundad form.

Vid båda sidor om vägen
ska nya bågformade hus
byggas.

Även busshållplatsen framför
centrumhuset flyttas till
norr om centrum.

Bjärreds torg

Bjärreds torg.

Visionsbild som visar de nya bågformade husen som ska byggas vid Bjärreds torg.

Nu pågår andra etappen vid Bjärreds torg. Etappen inkluderar att Norra västkustvägen får en bågformad dragning genom centrum med en cirkulationsplats i höjd med Flädievägen. I hela projektet ingår att radhus och ett bågformat hus, innehållande lokaler för näringsliv och bostäder, byggs i centrum.

Den nya detaljplanen för Bjärreds torg antogs 2019 och ger möjlighet att skapa en central mötesplats och ett levande torg i Bjärred. Detta genom att bygga ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och 16 radhus öster om Norra Västkustvägen.

Fortsatt byggnation vid Bjärred centrum

Under hösten fortsätter ombyggnationen i Bjärred. Norra västkustvägen genom centrum håller på att få en bågformad dragning. Samtidigt skapas en cirkulationsplats i nuvarande korsning, i höjd med Flädievägen. Under hösten kommer även nuvarande torgyta framför Bjärreds centrum succesivt att rivas. Ovanstående arbeten ska vara klara till december 2020. Därefter tar Midroc över och påbörjar byggnation av radhus och ett bågformat hus.

Begränsad framkomlighet

Med anledning av ombyggnation av Norra västkustvägen är framkomligheten i centrala Bjärred begränsad för gång- och cykeltrafik samt biltrafik. Detta gäller under perioden 21 september till 30 november. Vänligen följ orange vägvisning och anpassa hastigheten.

Läs våra servicemeddelanden för senaste information.

DCIM\100MEDIA\DJI_0365.JPG

Den nya dragningen av Norra västkustvägen genom Bjärred centrum börjar ta form. Foto tagit den 19 oktober 2020.

I januari påbörjar Midroc byggnationen av radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget. I flerbostadshuset ska markplanet inrymma lokaler för handel eller verksamheter, medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkeringslösning för de boende blir ett garage under delar av torget.

När radhusen och flerbostadshuset är färdiga kan anläggning av torget ske.

Hela projektet vid Bjärreds torg beräknas vara klart 2023.

Gällande detaljplan för Bjärreds torg.PDF

Nya busshållplatser och lokalgata

Nu är de nya hållplatslägena i centrala Bjärred klara och i bruk sedan augusti 2020. Dessa hållplatser ligger strax norr om centrum längs med Norra västkustvägen och där finns gott om plats för cykelparkering i nära anslutning till busshållplatserna. Det har även byggts ett övergångsställe så att bussresenärer och övriga gång- och cykeltrafikanter kan passera Norra västkustvägen på ett säkert sätt.

De tidigare hållplatslägena framför centrumhuset i Bjärred är inte längre i bruk. De har flyttas med anledning av byggnation av den bågformade väg och hus som som ska anläggas i centrala Bjärred.

Till de kommande radhusen som ska uppföras på östra sidan av Norra västkustvägen har en lokalgata från Flädievägen byggts under våren 2020 och är nu klar.

Nya hållplatslägen för Bjärred centrum.

Här byggs de nya busshållplatserna strax norr om Bjärreds torg. Foto från den 22 juni 2020.

 Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2020-10-20