Framför centrumhuset
i Bjärred pågår en omvandling.
Vägen genom centrum ska
få en rundad form.

Vid båda sidor om vägen
ska nya bågformade hus
byggas.

Även busshållplatsen framför
centrumhuset flyttas till
norr om centrum.

Bjärreds torg

Bjärreds torg.

Visionsbild som visar de nya bågformade husen som ska byggas vid Bjärreds torg.

Andra etappen vid Bjärreds torg är klar. Etappen inkluderade att Norra västkustvägen fick en bågformad dragning genom centrum med en cirkulationsplats i höjd med Flädievägen. Nu fortsätter Midroc med att bygga radhus och ett bågformat hus, innehållande lokaler för näringsliv och bostäder i centrum.

Den nya detaljplanen för Bjärreds torg antogs 2019 och ger möjlighet att skapa en central mötesplats och ett levande torg i Bjärred. Detta genom att bygga ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och 16 radhus öster om Norra Västkustvägen.

Fortsatt byggnation vid Bjärred centrum

Nu påbörjar Midroc byggnationen av radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget. I flerbostadshuset ska markplanet inrymma lokaler för handel eller verksamheter, medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkeringslösning för de boende blir ett garage under delar av torget.

När radhusen och flerbostadshuset är färdiga kan anläggning av torget ske.

Hela projektet vid Bjärreds torg beräknas vara klart 2023.

Gällande detaljplan för Bjärreds torg.PDF

Begränsad framkomlighet

Med anledning av byggnation vid Bjärreds torg kan framkomligheten i centrala Bjärred vara begränsad för gång- och cykeltrafik samt biltrafik. Kör försiktigt och anpassa hastigheten när du passerar området!

Den nya dragningen av Norra västkustvägen genom Bjärred centrum och rondellen är färdig. Foto tagit den 28 januari 2021.

Den nya dragningen av Norra västkustvägen genom Bjärred centrum och rondellen är färdig. Foto tagit den 28 januari 2021.

Ny dragning av Norra västkustvägen genom centrum

Ombyggnationen av Norra västkustvägen genom Bjärred centrum är klar. Norra västkustvägen har fått en bågformad dragning. Samtidigt har det byggts en cirkulationsplats i höjd med Flädievägen.

Under hösten 2020 har även torgytan framför Bjärreds centrum succesivt rivits. Ovanstående arbeten vara klara vid årsskiftet 2020/2021. Nu tar Midroc över arbetsområdet och påbörjar byggnation av radhus och ett bågformat hus.

Nya busshållplatser och lokalgata

Nu är de nya hållplatslägena i centrala Bjärred klara och i bruk sedan augusti 2020. Dessa hållplatser ligger strax norr om centrum längs med Norra västkustvägen och där finns gott om plats för cykelparkering i nära anslutning till busshållplatserna. Det har även byggts ett övergångsställe så att bussresenärer och övriga gång- och cykeltrafikanter kan passera Norra västkustvägen på ett säkert sätt.

De tidigare hållplatslägena framför centrumhuset i Bjärred är inte längre i bruk. De har flyttas med anledning av byggnation av den bågformade väg och hus som som ska anläggas i centrala Bjärred.

Till de kommande radhusen som ska uppföras på östra sidan av Norra västkustvägen har en lokalgata från Flädievägen byggts under våren 2020 och är nu klar.

Nya hållplatslägen för Bjärred centrum.

Här byggs de nya busshållplatserna strax norr om Bjärreds torg. Foto från den 22 juni 2020.

 Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: