Bjärreds torg

Bjärreds torg.

Visionsbild som visar de nya byggnaderna vid Bjärreds torg.

Under vecka 13 påbörjas byggnationen av ett nytt torg i Bjärred. I projektet ingår bland annat att radhus och ett bågformat hus innehållande lokaler för näringsliv och bostäder uppförs. Även vägen genom centrum får en ny bågformad dragning och ett underjordiskt parkeringsgarage byggs.

Den nya detaljplanen för Bjärreds torg antogs i kommunfullmäktige den 31 januari 2019 och har vunnit laga kraft. Detaljplanen ger möjlighet att skapa en central mötesplats och ett levande torg i Bjärred. Detta genom att uppföra ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och cirka 16 radhus öster om Norra Västkustvägen.

Lokalgata och nya busshållplatser

För att möjliggöra byggnation av de båda husen måste omkringliggande ytor förberedas. Under hösten 2019 sanderades den mark där det tidigare låg en drivmedelsstation och nu påbörjas etapp ett med att bygga tillfälliga busshållplatser norr om centrum och en lokalgata från Flädievägen till radhusen. Befintliga hållplatslägen framför centrumhuset kommer vara i bruk fram till Skånetrafikens tidtabellsskifte i augusti.

Byggnationen kommer innebära att framkomligheten i centrala Bjärred påverkas på både Flädievägen och Norra Västkustvägen norr om centrum. Arbetena beräknas vara klara till sommaren 2020.

Fortsatt byggnation vid Bjärreds torg

Därefter fortsätter omvandlingen av Bjärred torg med att den befintliga vägen genom centrum ska få en bågformad dragning och en cirkulationsplats ska anläggas under hösten 2020. Till vintern påbörjar Midroc byggnationen av radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget. I flerbostadshuset ska markplanet inrymma lokaler för handel eller centrumändamål medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkeringslösningen för de boende blir ett underjordiskt garage under delar av torget.

När radhusen och flerbostadshuset är färdiga kan anläggning av torget ske.

Hela projektet beräknas vara klart 2023.

Gällande detaljplan för Bjärreds torg.PDF

Preliminärt arbetsmaterial för Bjärreds torg.

Illustration för ombyggnad vid Bjärreds torg. Lokalgalatan till vänster i bild och busshållplatser till höger i bild.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2020-03-25