Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärred centrum

Visionsbild. Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden AB.

Planen för utveckling av Bjärreds centrum fortsätter. Bland annat planeras en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter. Förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende är också en del i denna utveckling.

Kommunen har utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. I denna ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omvandlas. Planeringen av utvecklingen av Bjärreds centrum beräknas vara klar hösten 2018, sedan påbörjas omvandlingen.

Samtliga bilder på sidan är visionsbilder och visar hur den nya byggnaden skulle kunna se ut. Detaljplan är inte klar.

  • Markanvisningsavtal är tecknat med Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden AB och planarbetet fortskrider.
  • Detaljplanen förväntas antas i slutet av 2018.
  • Cirkle K har fått bygglov för sin planerade drivmedelsstation i Flädie. Byggnationen planeras starta före årsskiftet och verksamheten beräknas kunna öppna innan sommaren 2019.Så snart verksamheten har öppnats i Flädie stänger drivmedelsstationen i Bjärred centrum och rivningen av anläggningen och sanering av marken påbörjas. När dessa åtgärder har slutförts i slutet av 2019 fortsätter omvandlingen av Bjärred Centrum.
  • Under våren 2020 beräknas arbetena med omläggning av Norra Västkustvägen påbörjas samtidigt som exploatören tillträder marken och kan påbörja byggnationen av de planerade radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget.

Idag utgörs större delen av området mellan Vikingavägen och Folkungavägen av ett köpcentrum. Öster om centrumet ligger en busshållplats och en drivmedelsstation.

Detaljplaneförslaget innebär att Norra Västkustvägen får en bågformad sträckning förbi Bjärred center. Även de intilliggande planerade byggnaderna kommer att få en bågformad utformning.

På tomten väster om Norra Västkustvägen, närmast centrumet, planeras en byggnad i fyra våningar. Markplanet ska inrymma lokaler för handel eller centrumändamål medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkering kan då lösas genom ett underjordiskt garage under delar av torget.

2016 bjöd Lomma kommun in till en markanvisningstävling för omvandling av Bjärreds centrum. Sju stycken anbud kom in, varav två av förslagen valdes ut för en djupare analys.

Det vinnande förslaget, Mjöbäcks Entreprenad AB i samarbete med Järngrinden AB, har av juryn bedömts att på bästa sätt kunna erbjuda en tilltalande helhetslösning där anbudspris, genomförandetid, garantier för projektets genomförande, uppfyllelse av målbild samt förståelse för Bjärreds behov och möjligheter varit avgörande.

Ett markanvisningsavtal har tecknats, som innehåller villkor och anvisningar för hur parterna gemensamt ska arbeta med framtagandet av detaljplanen för projektet. Dessutom ger avtalet, under en avgränsad tid, ensamrätt för vinnaren att förhandla vidare för att nå ett avslutande avtal om överlåtelse av mark och detaljerade villkor för projektets genomförande.

Visionsbilderna är förslag på hur det kan tänkas komma att se ut på platsen.

Visionsbild Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden AB.

Visionsbild Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden AB.

Planeringsskiss. Exploateringsområdet är markerat med röd våglinje.


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2018-09-27