Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärred centrum

Visionsbild Midroc

Planen för utveckling av Bjärreds centrum fortsätter. Bland annat planeras en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter. Förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende är också en del i denna utveckling.

Kommunen har utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. I denna ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omvandlas.

En ny detaljplan för Bjärreds centrum antogs i kommunfullmäktige den 31 januari. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och cirka 14 radhus öster om Norra Västkustvägen. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Arbetet med omvandlingen kan påbörjas först efter att sanering skett av den mark där det nu ligger en drivmedelsstation.

Senaste nytt om utveckling av Bjärreds centrum.

  • Kommunen har tecknat avtal med Midroc Property Development AB, som ska genomföra byggnationen av de nya bostäderna.
  • Circle K har påbörjat sin planerade drivmedelsstation i Flädie. Verksamheten beräknas kunna öppna innan sommaren 2019. Så snart verksamheten har öppnats i Flädie stänger drivmedelsstationen i Bjärred centrum och rivningen av anläggningen och sanering av marken påbörjas. När dessa åtgärder har slutförts i slutet av 2019 fortsätter omvandlingen av Bjärred Centrum.
  • Under våren 2020 beräknas arbetena med omläggning av Norra Västkustvägen påbörjas samtidigt som exploatören tillträder marken och kan påbörja byggnationen av de planerade radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget. Flerbostadshuset kan byggas först efter att vägen är flyttad, och därefter kan byggnation av torget ske.

Bilden längst upp är en visionsbild och visar hur den nya byggnaden skulle kunna se ut.

Idag utgörs större delen av området mellan Vikingavägen och Folkungavägen av ett köpcentrum. Öster om centrumet ligger en busshållplats och en drivmedelsstation.

Detaljplaneförslaget innebär att Norra Västkustvägen får en bågformad sträckning förbi Bjärred center. Även de intilliggande planerade byggnaderna kommer att få en bågformad utformning.

På tomten väster om Norra Västkustvägen, närmast centrumet, planeras en byggnad i fyra våningar. Markplanet ska inrymma lokaler för handel eller centrumändamål medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkering kan då lösas genom ett underjordiskt garage under delar av torget.

Planeringsskiss. Exploateringsområdet är markerat med röd våglinje.


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2019-04-12