Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärred centrum

Visionsbild. Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden AB.

Planen för utveckling av Bjärreds centrum pågår för fullt. Bland annat planeras en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för handel och bostäder i form av lägenheter. Förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser är också en del i denna utveckling.

Kommunen har utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. I denna ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omvandlas. Planeringen av utvecklingen av Bjärreds centrum beräknas vara klar hösten 2018, sedan påbörjas omvandlingen.

Samtliga bilder på sidan är visionsbilder och visar hur den nya byggnaden skulle kunna se ut. Detaljplan är inte klar.

  • Markanvisningsavtal är tecknat med Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden AB och planarbetet fortskrider.
  • Nästa steg i processen är att förslag på detaljplanen ska tas fram. Beslut om förslag på detaljplan hoppas man kunna ta i oktober 2017. Efter att förslaget är klart skickas det ut på samråd.
  • Redan nu förbereder Circle K en ny mack vid trafikplats Flädie. För närvarande pågår ombyggnad av trafikplatsen och arkeologiska utgrävningar har just avslutats, med stora intressanta fynd från bronsåldern som resultat. Först när den nya bensinmacken är klar börjar de avveckla den i centrum.

Idag utgörs större delen av området mellan Vikingavägen och Folkungavägen av ett köpcentrum. Öster om centrumet ligger en busshållplats och en drivmedelsstation.

Förslaget i utvecklingsplanen innebär bland annat att den befintliga busshållplatsen flyttas och placeras i anslutning till en ny rondell som ska byggas. Detta innebär att Norra Västkustvägen skulle få en bågformad riktning, vilken även kommer att påverka utformningen av de intilliggande byggnaderna, avsedda för både handel och bostäder.

På tomten väster om Norra Västkustvägen, närmast centrumet, planeras en byggnad i fyra plan. Markplanet ska inrymma lokaler för handel eller centrumändamål medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkering kan då lösas genom ett underjordiskt garage under delar av torget.

Även på tomten öster om centrumbyggnaden planeras bostäder, utformade i en bågform.

Omvandlingen av Bjärreds centrum närmar sig när Mjöbäcks Entreprenad tillsammans med Järngrinden AB nu står som vinnare i markanvisningstävlingen för Bjärreds centrum. Markanvisningsavtal tecknades under juni 2017.

2016 bjöd Lomma kommun in till en markanvisningstävling för omdaning av Bjärreds centrum. Sju stycken anbud kom in, varav två av förslagen valdes ut för en djupare analys. Kvar står nu Mjöbäcks Entreprenad/Järngrinden AB som vinnare.

Det vinnande förslaget, Mjöbäcks Entreprenad AB i samarbete med Järngrinden AB, har av juryn bedömts att på bästa sätt kunna erbjuda en tilltalande helhetslösning där anbudspris, genomförandetid, garantier för projektets genomförande, uppfyllelse av målbild samt förståelse för Bjärreds behov och möjligheter varit avgörande.

Enligt markanvisningstävlingens regler ska det vinnande förslaget erbjudas att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen gällande omdaningen av Bjärred centrum. Avtalet ska innehålla villkor och anvisningar för hur parterna gemensamt ska arbeta med framtagandet av detaljplanen för projektet. Dessutom ger avtalet, under en avgränsad tid, ensamrätt för vinnaren att förhandla vidare för att nå ett avslutande avtal om överlåtelse av mark och detaljerade villkor för projektets genomförande.

Markanvisning innebär att en exploatör/byggherre får ensamrätt att på vissa villkor utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid. Visionsbilderna är förslag på hur det kan tänkas komma att se ut på platsen.

Visionsbild Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden AB.

Visionsbild Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden AB.

Planeringsskiss. Exploateringsområdet är markerat med röd våglinje.


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2018-04-13