Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärred centrum

Visionsbild Midroc

En ny detaljplan för Bjärreds centrum har vunnit laga kraft. Det kommer bland annat att byggas en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter. Förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet. Öster om Norra Västkustvägen kommer det att byggas radhus.

En ny detaljplan för Bjärreds centrum antogs i kommunfullmäktige den 31 januari 2019 och har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och cirka 14 radhus öster om Norra Västkustvägen.

Kommunen har tecknat avtal med Midroc Property Development AB, som ska genomföra byggnationen av de nya bostäderna. Byggnationen kan påbörjas först efter att sanering skett av den mark där det nu ligger en drivmedelsstation. Den saneringen har nu påbörjats och beräknas vara slutförd i slutet av 2019. Därefter fortsätter omvandlingen av Bjärred centrum.

Under våren 2020 beräknas arbetena med omläggning av Norra Västkustvägen påbörjas. Under hösten 2020 planerar Midroc att påbörja byggnationen av radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget. Flerbostadshuset kan byggas först efter att vägen är flyttad, och därefter kan byggnation av torget ske.

Bilden längst upp är en visionsbild och visar hur den nya byggnaden skulle kunna se ut.

Idag utgörs större delen av området mellan Vikingavägen och Folkungavägen av ett köpcentrum. Öster om centrumet ligger en busshållplats och en drivmedelsstation.

Detaljplaneförslaget innebär att Norra Västkustvägen får en bågformad sträckning förbi Bjärred center. Även de intilliggande planerade byggnaderna kommer att få en bågformad utformning.

På tomten väster om Norra Västkustvägen, närmast centrumet, planeras en byggnad i fyra våningar. Markplanet ska inrymma lokaler för handel eller centrumändamål medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkering kan då lösas genom ett underjordiskt garage under delar av torget.

Illustration över Bjärred centrum

Illustration över Bjärred centrum.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2019-10-21