Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärred centrum

Visionsbild Midroc

Visionsbild över Bjärred Centrum som visar hur den nya byggnaden skulle kunna se ut.

Under våren 2020 kommer byggnationen av ett nytt centrum i Bjärred påbörjas. I projektet ingår bland annat att ett radhus och ett bågformat hus innehållande lokaler för näringsliv och bostäder uppförs. Även vägen genom centrum får en ny bågformad dragning och ett underjordiskt parkeringsgarage byggs.

Den nya detaljplanen för Bjärreds centrum antogs i kommunfullmäktige den 31 januari 2019 och har vunnit laga kraft. Detaljplanen ger möjlighet att skapa en helt ny centrumbild i Bjärred centrum genom att uppföra ett bågformat flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, omläggning av Norra Västkustvägen, en ny torgyta och cirka 14 radhus öster om Norra Västkustvägen.

För att möjliggöra byggnation av de båda husen måste omkringliggande ytor förberedas. Under hösten 2019 har den mark där det tidigare låg en drivmedelsstation sanerats. Till våren 2020 ska tillfälliga busshållplatser norr om centrum byggas och en lokalgata intill centrum från Flädievägen skapas. Arbetena beräknas vara klara till sommaren 2020.

Därefter fortsätter omvandlingen av Bjärred centrum och den befintliga vägen genom centrum ska få en förändrad bågformad dragning under hösten 2020. Till vintern påbörjar Midroc byggnationen av radhusen öster om Norra Västkustvägen och flerbostadshuset vid det blivande torget. I flerbostadshuset ska markplanet inrymma lokaler för handel eller centrumändamål medan våning två och uppåt är reserverade för lägenheter. Parkeringslösningen för de boende blir ett underjordiskt garage under delar av torget.

När radhusen och flerbostadshuset är färdiga kan anläggning av torget ske samt de permanenta busshållplatslägena mellan de nyuppförda husen i centrum installeras.

Hela projektet beräknas vara klart 2023.

Gällande detaljplan för Bjärred Centrum.PDF

Illustration över Bjärred centrum

Illustration över Bjärred centrum.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2019-12-06