Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Plank och mur

Häckar och låga, genomskinliga staket i fastighetsgräns är enligt Lomma kommuns översiktliga måldokument och planer karakteristiskt för kommunens bebyggelsemiljöer. Denna gröna och lummiga karaktär bör bevaras och förstärkas. De flesta inhägnader, utom till exempel häckar och Gunnebostängsel, som är högre än 1,2 meter från marken betraktas som plank ur bygglovssynpunkt och är bygglovspliktiga. Murar oavsett höjd, förutom så kallade stödmurar under 0,5 meter, är alltid bygglovspliktiga.

Staket och häckar

Staket kan bestå av olika material och är lägre än 1,2 meter från marken eller gatan. Ett staket har tydliga luftspalter mellan spjälorna. Staket är inte bygglovs- eller anmälningspliktiga. De flesta inhägnader som är över 1,2 meter räknas som plank ur bygglovssynpunkt och är bygglovspliktiga. Häckar är aldrig bygglovs- eller anmälningspliktiga.

Plank och mur

Ett plank definieras som en inhägnad som är högre än 1,2 meter från marken och är i de flesta fall bygglovspliktiga oavsett genomsiktlighet eller materialval. Alla inhägnader som inte är genomskinliga rakt framifrån räknas också som plank oavsett höjd. Det innebär också att ett staket med omlottplacerade spjälor, som därmed inte blir genomskinligt framifrån, räknas som ett plank.

Murar är generellt sett alltid bygglovspliktiga. Även stödmurar högre än 0,5 meter är bygglovspliktiga.

Att anordna en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus kräver inget bygglov så länge muren eller planket är under 1,8 meter. Ifall ett sådant plank eller mur placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs dock ett skriftligt medgivande från berörda grannar. Ifall inget medgivande ges måste bygglov sökas.

Glöm inte att startbesked måste ges innan arbetena får påbörjas även om lov har beviljats.

Strandskydd

Om det tilltänkta staketet, häcken, planket eller muren ska byggas inom ett strandskyddat område måste dispens från strandskyddsreglerna erhållas. Strandskyddet syftar bland annat till att säkerställa allmänhetens tillgång till stranden. Det finns restriktioner för att uppföra nya byggnader, anläggningar eller anordningar. (Se strandskydd)

Riktlinjer

Långa, täta murar och plank i fastighetsgräns mot allmänna, gemensamma rum i bebyggelsen ska bara få uppföras då särskilda skäl föreligger. Insyn och buller räknas till exempel normalt inte som särskilda skäl. Murar och plank över 1,8 meter tillåts generellt sett aldrig.

Staket, häckar, plank eller murar vid vägkorsningar och utfarter får inte vara högre än att fullgod sikt uppnås med avseende på trafiksäkerheten i enlighet med Trafikverkets krav.

Till ansökan för bygglov för murar och plank ska man bifoga skalenliga måttsatta ritningar som visar muren eller planket framifrån (så kallad fasadritning), situationsplan som visar var muren eller planket ska placeras samt uppgifter om material och färgsättning samt förslag till kontrollplan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-09-17