Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kartbegrepp

Kartor

Vi kan ta fram och erbjuda många olika typer av kartor och grundinformation. De vanligaste är primärkaror, översiktskartor, ortsfoton och belägenhetsadresser samt annat som är knutet till dessa. Vi gör också olika typer av beräkningar, mätningar, analyser och 3D-visualiseringar.

Vi tar fram kartor både digitalt och på papper. Det digitala kartmaterialet från kommunens geografiska databaser utgör stommen för att kunna skapa kartor och analyser för olika ändamål, till exempel samhällsplanering, projekteringsunderlag, adressering med mera.

Baskarta

Kommunens eget kartverk som ajourhålles av kart-, mät- och GIS-enheten.

Baskartan visar hämtade data från Lantmäteriet, exempelvis fastighetsgränser och från kommunen inmätta byggnader vägkanter, vägar och adresser, med mera.

Användningsområden

Baskartan utgör basen för andra kartor. Denna används för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet samt som grund till nybyggnadskartor.

Grundkarta

Grundkartan är utdrag från baskartan, som kompletteras med inmätning av byggnader, höjder, träd, med mera. Detta ligger till grund för en detaljplan.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är det underlag som bygglovsökanden redovisar önskad byggnadsåtgärd på.
Kartan med den inritad ny- eller tillbyggnad kallas för situationsplan, denna används av bygglovhandläggaren som underlag i samband med beslut om bygglov. Kartan är viktig vid utsättning och lägeskontroll av byggnaden.

Om situationsplanen inte är baserad på en nybyggnadskarta försvårar det hanteringen av ärendet och bygglovhandläggaren får svårt att tolka förutsättningarna som gäller för bygglovet och saknar därför i många fall ett komplett beslutsunderlag.

När behövs en nybyggnadskarta?

I samband med bygglovsansökan ska alltid en situationsplan skickas med. En situationsplan baserad på nybyggnadskarta kan även krävas i andra fall, till exempel vid tillbyggnad, nybyggnad av komplementbyggnad eller byggnation nära fastighetsgräns.

Nybyggnadskartan redovisar bl. a befintliga byggnader med sockelhöjder, fastighetens gränser med mått och koordinater, markhöjder, höjdfix om dessa finns och VA-anslutningar. Även andra uppgifter som gällande detaljplanebestämmelser, areal och officialrättigheter för fastigheten redovisas. Nybyggnadskarta upprättas i skala 1:500.

Vilken typ av nybyggnadskarta behöver jag?

Kartan finns i två utföranden.En fullskalig karta ska alltid upprättas när du bygger nytt bostadshus eller gör andra stora åtgärder på din tomt. En enkel karta redovisar endast byggnader i förhållande till fastighetsgräns. Den enkla kartan räcker om du ska göra mindre byggnadsåtgärder nära din fastighetsgräns.

Om din bygglovåtgärd anses vara minimal kan man beställa ett utdrag ur kommunens baskarta över sin fastighet. Läs mer om baskarta.

Är du osäker vilken typ av karta som behövs för din bygglovsansökan, kontakta din bygglovhandläggare för mer information.

Leverans och beställning:

Nybyggnadskarta beställes hos kart-, mät- och GIS-enheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christel Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-06-29