Radon är ett slags ämne
som kan finns överallt i naturen.
Radon kan vara farligt för lungorna.

Det kan finnas radon i hus.
Det finns firmor som mäter
radon och kan sätta in åtgärder.
Om det är för höga värden
brukar man bättra husets
ventilation.

Radon

Grundämnet radon finns överallt i naturen. Radonhaltig luft kan sugas in i våra hus och orsaka höga halter av radon. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial eller dricksvatten.

Radon är en ädelgas som bildas när radium, som är ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, så kallade radondöttrar. När man andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna lätt i luftvägarna. När sedan radondöttrarna sönderfaller sänder de ut strålning som kan skada luftvägarnas och lungornas celler. Radon är en vanlig orsak till lungcancer.

Radon i hus

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten, eftersom gasen varken luktar, smakar eller är synlig. Det vanligaste sättet att mäta är med hjälp av spårfilm som placeras ut i minst två rum. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning ska mätning ske under eldningssäsongen (vintern) och under minst två månader. Ju längre tid mätningen sker desto noggrannare blir mätningen.

Kontakta ett företag som säljer radonmätare för beställning av spårfilm och beskrivning av hur du går till väga vid mätningen.

Riktvärde

Om årsmedelvärdet, efter mätning enligt SSM:s metodbeskrivning, överstiger 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter), är radonhalten i bostaden eller lokalen ohälsosam för människor.

Åtgärder

Om byggnadsmaterialet avger radon brukar man förbättra ventilationen. Det är framför allt blåbetong som avger radon. Om radonet kommer från marken, kan man först och främst täta läckor. Läckorna finns främst runt golvbrunnar och skyddsrör. I de allra flesta fall räcker det tyvärr inte med att täta utan man måste försöka skapa ett undertryck, så att inte luften från jorden sugs in. Detta görs oftast med en radonsug.

Radon i dricksvatten

I kommunalt dricksvatten kontrolleras radonhalten regelbundet. Många kommunala vattentäkter är dessutom ytvattentäkter, som sällan innehåller radon. Har du däremot en egen djupborrad brunn bör du kontrollera ditt vatten. Ligger brunnen i ett område där berggrundens halt av uran är högre än vanligt bör du vara extra uppmärksam. Det är inte bra att dricka radonhaltigt vatten, och om det finns radon i hushållsvattnet avgår det dessutom till inomhusluften.

Dricksvatten räknas som tjänligt med anmärkning vid mer än 100 Bq/l (Becquerel per liter vatten), och otjänligt vid mer än 1000 Bq/l. Livsmedelsverket har rekommenderat att man inte ger barn under fem år vatten med radonhalter över 500 Bq/l.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: