Om luften är smutsig
kan man bli sjuk.
Växter, djur och vatten
kan också ta skada.

Alla kommuner kontrollerar
sin utomhusluft för att
kunna skydda hälsan och miljön.

Luftkvalitet

Luftföroreningar påverkar människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet och dödlighet. Luftföroreningar kan i miljön leda till skador på växter, försurning och övergödning. Luftvårdsarbete på alla nivåer i samhället är nödvändigt för att minska påverkan på miljö och hälsa.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens utomhusluft samt se till att de så kallade miljökvalitetsnormerna (MKN) inte överskrids. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

Kartläggning 2016

Under 2016 kartlade Lomma kommun luftföroreningshalter i kommunen. Kartläggningen genomfördes för att få en bild av vilka föroreningshalter som förekommer i kommunen och för att kunna ta ställning till vilken övervakning som krävs framöver. Nedanstående parametrar kontrollerades.

  • Partiklar (PM10 och PM2,5)
  • Kvävedioxid (NO2)
  • Lättflyktiga kolväten (VOC, bland annat bensen)
  • Svaveldioxid (SO2)

Mätningarna avslutades i december 2016. Resultatet visar att veckomedelvärdena av samtliga uppmätta föroreningar ligger under MKN för årsmedelvärde och det anses generellt sett vara god luftkvalitet i kommunen. Det behövs dock mer data för att få med årstidsvariationer, väderförhållanden och källor till luftföroreningar. Rapporten finns att hitta längst ner på sidan.

Samarbete i Skåne

Efter stort intresse bland de skånska kommunerna startade Skånes Luftvårdsförbund ett program för samordnad kontroll av luftkvaliteten och miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Skåne. Lomma kommun har efter kartläggningen valt att medverka i denna samordnade kontroll som startade 2017. Resultat från mätningar kommer att rapporteras till Naturvårdsverket årligen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: