Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare har man enligt miljöbalken ett ansvar att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för den boende. Fastigheten ska därför kontinuerligt kontrolleras och riskbedömas. Egenkontroll är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur verksamheten påverkar miljön och människors hälsa.

Fastighetsägaren ska följa den så kallade försiktighetsprincipen i miljöbalken. Det innebär att så snart det finns en risk ska fastighetsägaren göra det som behövs för att motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att uppfylla detta krav krävs kunskap om verksamheten, till exempel om lägenheternas standard och behov av underhåll samt en fortlöpande egenkontroll.

I Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns bestämmelser om skydd mot olägenheter för människors hälsa.

Enligt föreskrifterna ska en bostad:

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, medge tillräckligt dagsljus,
  • hållas tillfredsställande uppvärmd,
  • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
  • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Förebyggande arbete och rutiner är viktigt

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete och tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan fel upptäckas och åtgärdas innan de ger upphov till problem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Besvär i din bostad?

Har du som privatperson problem i din bostad som orsakar besvär ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta Miljöenheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: