Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sotning

Kommunerna är enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skyldig att, i brandförebyggande syfte, ansvara för att rengöring/sotning sker av fasta förbränningsanordningar (som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas) och de rökkanaler som hör till dessa. Detsamma gäller ikanaler i restauranger, storkök och motsvarande.

Det brandförebyggande arbetet består utöver sotning också av så kallad brandskyddskontroll. Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Detsamma gäller fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas samt tillhörande avgaskanaler.

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand, vilket i sin tur innebär att sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Brandskyddskontroll

Denna form av kontroll har som uppgift att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av en brand. Den enskilda anläggningens funktion och egenskaper prövas och kontrolleras så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Byte av sotningsföretag

Omval av sotningsföretag går att göra en gång om året senast 31 augusti och gäller då från 1 januari nästkommande år.

Blankett för detta finns nedan.

Du kan välja mellan följande företag:

Vill du veta mer?

Kontakta brandinspektör Nils Persson på Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp, via e-post: nils.persson@staffanstorp.se.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2017-10-10