Kaminer och eldstäder

Vid eldning i eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorsten är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att eldningen sker på felaktigt sätt.

Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör endast användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär att eldning sker cirka två tillfällen per vecka och då några timmar per tillfälle.

Hänsyn till grannar

Du som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om vedeldningen medför olägenheter för närboende kan miljö- och byggnadsnämnden meddela de villkor som krävs för att undanröja olägenheten. Nämnden kan ge eldningsförbud även om kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Hälsoeffekter

Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland annat ämnen som är cancerframkallande och ämnen som kan ge effekter på andningsvägar hos känsliga personer. Dessa effekter blir avsevärt värre vid felaktig eldningsteknik.

Elda med rätt bränsle och utrustning

Avfall eller behandlat trä ska inte eldas. Sopor, så som emballage av plast, kan innehålla produkter som ger mycket skadliga rökgaser. Spånplattor eller impregnerat eller målat virke får inte heller eldas, beroende på att giftiga ämnen som arsenik och olika tungmetaller kan frigöras och följa med rökgaserna ut. Giftiga ämnen gör också askan giftig och olämplig att sprida i trädgården.

Miljögodkänd utrustning är testad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och klarar gällande utsläppskrav om den används på rätt sätt.

Att tänka på när du eldar

  • Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken kommer att utsätta någon för olägenheter.
  • Var uppmärksam på var luftintagen på intilliggande hus finns.
  • Veden ska vara torr, ren och lagrad i minst ett år, kluven och anpassad till eldstaden. Elda inte med okluven ved.
  • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur.
  • Se till att lufttillförseln är god. Otillräcklig lufttillförsel ger dålig förbränning.
  • Se till att ha ordentlig glödbädd. Raka ihop glöden inför varje nytt bränsleinlägg.
  • En skorsten byggd för oljeeldning går inte utan vidare att använda för vedeldning. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för er skorsten.
  • Sota ofta. Hur ofta beror på hur anläggningen används. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för er anläggning.
  • Eldning med ved bör inte ske annat än i mycket begränsad utsträckning, så kallad trivseleldning, i tätbebyggda områden.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: