Elda utomhus

Eldning kan innebära risk för miljön och människors hälsa, framför allt i tätbebyggda områden. Därför är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område och du bör ta hand om trädgårdsavfallet på annat sätt.

I övriga områden får torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot lag eller kommunens föreskrifter.

Grövre vedartat trädgårdsavfall får inte eldas i så kallad öppen förbränning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, som är utfärdade med stöd av Förordning om skydd mot olyckor, eller utfärdade med stöd av annan författning eller brandriskvarning, måste beaktas.

Rutiner vid eldning

Vid eldning är det viktigt att du har kontroll över elden. Att konstant bevaka elden och att inte elda stora mängder trädgårdsavfall på en gång, bidrar till ökad säkerhet.

 • Håll koll på vinden och vattna kring den yta som ska brännas för att minska spridningsrisken.
 • Ha släckningsutrustning nära tillhands och se till att du kan larma ifall det behövs.
 • Elda inte när det är mörkt. Då syns nämligen elden väldigt väl och människor som inte vet bakgrunden till eldandet kan komma att tro att en nödsituation uppstått.
 • Länsstyrelsen och landets kommuner kan fatta beslut om så kallat eldningsförbud. När det händer är all eldning utomhus förbjuden. Fasta hemmagrillar som står på egna ben men som inte nuddar eller är nära marken får användas. Räddningstjänsten kan lämna information om huruvida det råder eldningsförbud eller inte.

I Lomma kommun regleras försiktighetsåtgärder vid eldning genom kommunens föreskrifter om avfallshantering och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. I den senare står bland annat att det är förbjudet att bränna halm och stubb på åkermark inom kommunen. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Alternativ till eldning

I första hand bör trädgårdsavfall komposteras. Kvistar går också att kompostera om de först malts sönder i en kompostkvarn. Avfallet kan hämtas genom abonnemang för trädgårdsavfall hos Sysav. Trädgårdsavfallet kan lämnas på närliggande återvinningscentraler.

Valborgsbål

Den som ska arrangera ett offentligt valborgsfirande med eldning av bål, ska söka tillstånd för detta hos markägaren och Polismyndigheten. Vid eldning av bål ska kommunens kontaktcenter, info@lomma.se, informeras i god tid innan den planerade eldningen.

Eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt, och försiktighetsåtgärder bör därför vidtas för att förhindra brand och störningar av rök för omgivningen.

Att tänka på vad gäller valborgsbål

 • Samla ihop materialet till en hög så sent som möjligt innan det ska eldas och placera högen på betryggande avstånd från byggnader, växtlighet och annat brännbart material.
 • Elda aldrig avfall och kontrollera så att inte någon annan har lagt något otillåtet avfall i högen innan du börjar elda. Avfall som målat eller impregnerat trä, kartonger och rivningsmaterial samt miljöfarligt avfall ska transporteras till en återvinningscentral.
 • Innan du sätter fyr, tänk på att det kanske bor djur i rishögen. Försök att skrämma bort dem och tänd bara i en kant eftersom eventuella djur då kan fly åt det andra hållet. En bra försäkran är att dagen innan flytta brasan någon meter.
 • Använd inte bensin, olja eller något liknande för att försöka sätta fyr. Dels är det en fara för den som tänder och dels kan kemikalier läcka till marken innan det tar fyr.
 • Bevaka elden och se till att den inte sprider sig. När valborgsbrasan har brunnit ner ska resterna samlas ihop och eventuell glöd ska släckas.
 • Eldning sker på eget ansvar. Se till att det finns släckmaterial i tillräcklig omfattning på eldningsplatsen
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: