Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du kan köpa en tomt av kommunen
för att bygga ett hus på.
Vill du köpa tomt av kommunen
ska du anmäla dig
till kommunens tomtkö.
Du får sedan brev hem
när det finns tomter att köpa.

Småhustomter

Om du vill köpa en tomt genom Lomma kommun måste du vara anmäld till kommunens tomtkö. Årsavgiften är 200 kr och du ska ha fyllt 16 år för att anmäla dig som sökande. Kötiden räknas från den dagen som betalning av köavgift inkommit till Lomma kommun.

Hitta på sidan

Anmälan och betalning kan göras via vår e-tjänstportallänk till annan webbplats. Genom tomtkön får du information när tomter på något av de områden du anmält intresse för är klara för försäljning.

Avtal beträffande tomterna tecknas med tekniska nämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen. Utbudet av tomter varierar med tiden, men ambitionen är att kunna erbjuda tomter av varierande storlekar i olika delar av Lomma kommun.

Aktuellt utbud och priser

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge dig information om det aktuella utbudet. De erbjuder även dagsaktuella priser på de tomter som finns till försäljning. Tomterna säljs vanligtvis fastighetsbildade och i byggklart skick. Köparen bör alltid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få exakt information om vad som gäller för en viss tomt. Vatten, avlopp, el med mera är normalt framdraget till tomtgränsen. Anslutningsavgifter för dessa tillkommer utöver tomtpriset. 

Tänk på detta när du ska bygga hus

I samband med husköp krävs alltid kvalificerad rådgivning och att redan från början anlita hjälp är en god investering.

För att underlätta valet av hus samt var på tomten huset ska placeras skapar man en nybyggnadskarta för fastigheten. Kartan ingår i tomtpriset och köparen får den vid undertecknandet av köpeavtalet. Det är viktigt att arkitekten eller husfirman har tillgång till kartan och att ingående husförhandlingar aldrig påbörjas förrän nybyggnadskartan är tillgänglig.

Tomtköparen får själv förvissa sig om att rätt grundläggningsmetod väljs samt ombesörja och bekosta eventuella kompletterande grundundersökningar.

Kontakta aktuell husleverantör angående ovanstående frågor. Uppstår problem på grund av tomtens grundförhållanden, ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas innan man vidtar åtgärder.

Av nybyggnadskartan framgår det vilken höjd angränsande gata och övrig allmän platsmark kommer att ha i färdigt skick. Det är upp till tomtköparen att bevaka husets höjdsättning, så att framtida skador, exempelvis bakfall eller vattensamlingar på tomten, undviks.

Ta gärna kontakt med dina blivande grannar för att i ett tidigt skede lösa eventuella gränsfrågor som exempelvis byggnader i tomtgräns.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Torsten Lindh
Senast uppdaterad: 2018-06-29