Nedan finner du förklaring
på olika kartbegrepp.

Kartbegrepp

Hitta på sidan

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är det underlag där bygglovssökanden redovisar önskad byggnadsåtgärd på. Nybyggnadskartan visar bland annat befintliga byggnader med sockelhöjder, fastighetens gränser med mått och koordinater, markhöjder, höjdfix om dessa finns och VA-anslutningar. Även uppgifter om gällande detaljplanebestämmelser, areal och officialrättigheter för fastigheten redovisas. Nybyggnadskarta upprättas i skala 1:500.

Situationsplan

Nybyggnadskartan med den inritad ny- eller tillbyggnad kallas för situationsplan och används som underlag i samband med beslut om bygglov. Kartan är även viktig vid utsättning och lägeskontroll av byggnaden. Kartan finns i två utföranden. En fullskalig karta ska alltid upprättas när du bygger nytt bostadshus eller gör andra stora åtgärder på din tomt. En enkel karta redovisar endast byggnader i förhållande till fastighetsgräns. Den enkla kartan räcker om du ska göra mindre byggnadsåtgärder nära din fastighetsgräns. Är du osäker vilken typ av karta som behövs för din bygglovsansökan, kontakta din bygglovhandläggare för mer information.

Baskarta

Kommunens egna karta sköts av kart-, mät- och GIS-enheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Baskartan visar data från Lantmäteriet, exempelvis fastighetsgränser och från kommunen inmätta byggnader, vägkanter, vägar och adresser med mera. Baskartan utgör basen för andra kartor. Den används för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet samt som grund till nybyggnadskartor.

Grundkarta

Grundkartan är utdrag från baskartan, som kompletteras med inmätning av byggnader, höjder och träd med mera. Denna ligger till grund för exempelvis detaljplanen.

Ortofoto

Ett ortofoto är ett bearbetat skalriktigt flygfoto som används för att se terrängen.

Koordinatsystem

I Lomma kommun använder vi koordinatsystemet Sweref99 13 30 och det nationella höjdsystemet RH2000.

Stomnät

Polygonpunkter och höjdfixar finns lagrade digitalt. Kart-, mät- och GIS-enheten säljer dessa mot beställning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christel Nilsson
Senast uppdaterad: