Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt inom belysning

Belysning vid nya gång- och cykelpassagen, Lomma station.

Färdigställda projekt

Byte av belysningscentraler

År 2013 påbörjades arbetet med att installera styrutrustning för belysningen. Belysningsstyrning ger en större kontroll över hur och när belysningen ska tändas och släckas, hur stor förbrukningen är på olika belysningsslingor, direktavläsning, egen felsökning mm. Detta ger ökad möjlighet att göra finjusteringar som kan resultera i minskad energiförbrukning. Projektet färdigställs under 2016.

Övergångsställe, Bjärred

Många kommuninvånare upplever det positivt med ett vitare ljus vid övergångsställen för att uppmärksamma platsen. Därför kommer befintlig belysning i anslutning till en del övergångsställen runt om i Bjärred att bytas till ett vitare ljus. För att få ett vitare ljus byts armaturen ut till ny LED-armatur med 50 % nattsänkning för att spara energi under nattetid. Detta innebär dock inte att belysningen släcks. Arbetet kommer även att påbörjas i Lomma.

Skateparken, Lomma

Under sommaren/hösten 2016 kommer skateparken vid Fladängsparken i Lomma att kompletteras med mer belysning. Befintlig mastbelysning kommer att flyttas till ett bättre läge och det kommer även att kompletteras med fler stolpar.

Slättängsgatan, Lomma - färdig 2016

I samband med ombyggnaden av Slättängsgatan i Lomma kommer samtliga belysningsstolpar utmed gatan att bytas, ny armatur sätts upp och kablarna i marken byts ut till nya. Den nya belysningen kommer att vara LED-belysning med 50 % nattsänkning för att spara energi. Arbetet beräknas vara klart under vintern 2015.

Gång- och cykelbana Lingongatan, Lomma - färdig 2015

Vid gång- och cykelbanan som leder till lekplatsen vid Lingongatan kompletteras befintlig belysningsanläggning med fler stolpar för att förbättra ljuset på sträckan. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2015.

Lekplatsen Astrakan, Lomma - färdig 2015

I grönområdet mellan Astrakangatan och Östra Almgatan i Lomma kommer befintliga stolpar och belysning bytas ut till nya stolpar med ny LED-armatur. Vid lekplatsen kompletteras belysningen med en ny stolpe för att förbättra belysningen i lekplatsområdet. LED-belysningen är utrustad med 50 % nattsänkning för att spara energi under nattetid. Detta innebär dock inte att belysningen släcks. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2015.

Plantskolevägen, Bjärred - färdig 2015

I vändzonen, längst österut på Plantskolevägen där många skolbarn släpps av, i anslutning till Alfredshällskolan kompletteras befintlig belysning med en ny stolpe och vit LED-belysning för att förbättra ljuset i vändzonen. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2015.

Lekplatsbelysning - färdigt 2015

Vintern 2013 gjordes en inventering av belysningen på kommunens lekplatser. På många lekplatser saknades belysning helt. Under vintern 2014 påbörjas etapp 1 med att komplettera belysningen på 15st lekplatser runt om i kommunen. Projektet beräknas färdigställas under februari 2015.

Södra Västkustvägen, bro över Höje å, LED-belysning

Cirkulationsplats S.Västkustvägen/Strandvägen - färdigt 2015

I samband med byggnationen av den nya cirkulationsplatsen vid S.Västkustvägen – Strandvägen sätts ny belysning upp längs delar av S.Västkustvägen, Strandvägen och i cirkulationsplatsen. Konstverket i rondellen kommer att belysas med hjälp av markbelysning.

Svanetorpsvägen - färdigt 2014

Längsmed Svanetorpsvägen har de gamla trästolparna, med luftledningar och energislukande lampor bytts ut mot ny, effektiv LED belysning. Elkablarna är nedgrävda och nya stolpar har placerats ut. Tunneln under E6:an kommer att kompletteras med ny belysning.

Ljusförbättring Löddesnäs - färdigt 2014

På gång- och cykelbanan mellan A miralsvägen och Apotekarevägen i Bjärred sätts ny parkbelysning upp, samt vid gång- och cykelbanan vid Löddesnäs förskola. Även enstaka stolpar sätts upp i Löddesnäsområdet som komplement till den befintliga belysningen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: 2018-04-13