Avslutade belysningsprojekt

Belyst promenad och cykelgång

Belysning vid nya gång- och cykelpassagen, Lomma station.

Färdigställda projekt

2019

Södra Västkustvägen norr om Lerbäcks väg har fått nya stolpar, armaturer och LED-ljuskällor.

Övergångsstället vid korsningen Hamnallén/Södra Västkustvägen har fått förstärkt belysning.

Belysning under järnvägsbron på väg 905.

Tunneln vid järnvägsbron på väg 905 i Lomma har under hösten utrustats med effektbelysning för att lysa upp en annars mörk plats, öka tryggheten och samtidigt skapa vackra och estetiska inslag.

2018

Tre platser har under 2018 fått cross-light vid sina övergångsställen. Det innebär att övergångsställen belyses med en högre belysningsstyrka än resten av anslutande gator, för att markera platsen och höja uppmärksamheten. En armatur med speciell optik för övergångsställen ger vertikalljus så att den gående ska synas bättre när denne korsar vägen. Dessa övergångsställen är vid Lomma bibliotek, korsningen vid Strandvägen/Industrivägen samt Norra Västkustvägen/Nordmannavägen.

Gator som fått nya armaturer och LED-ljuskällor är Alfredshällsvägen, Västanvägen Idrottsvägen i Bjärred samt Storgatan och Bredgatan i Lomma.

2017

Enligt Belysningsprogrammet för Lomma kommun utfördes under 2017 utbyte av armaturer och ljuskällor till LED-lampor på Karstorpsvägen i Lomma och på Carl Olssons väg i Bjärred.

2016

Byte av belysningscentraler

År 2013 påbörjades arbetet med att installera styrutrustning för belysningen. Belysningsstyrning ger en större kontroll över hur och när belysningen ska tändas och släckas, hur stor förbrukningen är på olika belysningsslingor, direktavläsning, egen felsökning mm. Detta ger ökad möjlighet att göra finjusteringar som kan resultera i minskad energiförbrukning. Projektet färdigställs under 2016.

Övergångsställe, Bjärred

Många kommuninvånare upplever det positivt med ett vitare ljus vid övergångsställen för att uppmärksamma platsen. Därför kommer befintlig belysning i anslutning till en del övergångsställen runt om i Bjärred att bytas till ett vitare ljus. För att få ett vitare ljus byts armaturen ut till ny LED-armatur med 50 % nattsänkning för att spara energi under nattetid. Detta innebär dock inte att belysningen släcks. Arbetet kommer även att påbörjas i Lomma.

Skateparken, Lomma

Under sommaren/hösten 2016 kommer skateparken vid Fladängsparken i Lomma att kompletteras med mer belysning. Befintlig mastbelysning kommer att flyttas till ett bättre läge och det kommer även att kompletteras med fler stolpar.

Slättängsgatan, Lomma - färdig 2016

I samband med ombyggnaden av Slättängsgatan i Lomma kommer samtliga belysningsstolpar utmed gatan att bytas, ny armatur sätts upp och kablarna i marken byts ut till nya. Den nya belysningen kommer att vara LED-belysning med 50 % nattsänkning för att spara energi. Arbetet beräknas vara klart under vintern 2015.

2015

Belyst bro

Södra Västkustvägen, bro över Höje å, LED-belysning

Cirkulationsplats S.Västkustvägen/Strandvägen

I samband med byggnationen av den nya cirkulationsplatsen vid S.Västkustvägen – Strandvägen sätts ny belysning upp längs delar av S.Västkustvägen, Strandvägen och i cirkulationsplatsen. Konstverket i rondellen kommer att belysas med hjälp av markbelysning.

Gång- och cykelbana Lingongatan, Lomma

Vid gång- och cykelbanan som leder till lekplatsen vid Lingongatan kompletteras befintlig belysningsanläggning med fler stolpar för att förbättra ljuset på sträckan. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2015.

Lekplatsen Astrakan, Lomma

I grönområdet mellan Astrakangatan och Östra Almgatan i Lomma kommer befintliga stolpar och belysning bytas ut till nya stolpar med ny LED-armatur. Vid lekplatsen kompletteras belysningen med en ny stolpe för att förbättra belysningen i lekplatsområdet. LED-belysningen är utrustad med 50 % nattsänkning för att spara energi under nattetid. Detta innebär dock inte att belysningen släcks. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2015.

Plantskolevägen, Bjärred

I vändzonen, längst österut på Plantskolevägen där många skolbarn släpps av, i anslutning till Alfredshällskolan kompletteras befintlig belysning med en ny stolpe och vit LED-belysning för att förbättra ljuset i vändzonen. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2015.

Lekplatsbelysning

Vintern 2013 gjordes en inventering av belysningen på kommunens lekplatser. På många lekplatser saknades belysning helt. Under vintern 2014 påbörjas etapp 1 med att komplettera belysningen på 15st lekplatser runt om i kommunen. Projektet beräknas färdigställas under februari 2015.

2014

Ljusförbättring Löddesnäs - färdigt 2014

På gång- och cykelbanan mellan Amiralsvägen och Apotekarevägen i Bjärred sätts ny parkbelysning upp, samt vid gång- och cykelbanan vid Löddesnäs förskola. Även enstaka stolpar sätts upp i Löddesnäsområdet som komplement till den befintliga belysningen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: