Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-03-14 05:30

Fortsatt arbete på Vinstorpsvägen

Kartöversikt Vinstorpsvägen

Vecka 12 fortsätter arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinstorpsvägen.

I december år 2020 är det tänkt att persontrafiken på Lommabanan ska starta. Inför detta byggs bland annat en tågstation, busshållplatser längs med Vinstorpsvägen och bussramper ner mot E6:an.

Syftet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten längs med gatan för oskyddade trafikanter och att bygga nya busshållplatslägen för kollektivtrafiken. Arbetet har delats upp i etapper.

Det kommande arbetet omfattar sträckan mellan Nybovägen och en bit öster om Hans Hanssons väg, se linje på ovanstående bild.

Sträckan är cirka 365 m lång. Längs med norra sidan av vägen kommer det att byggas en gång- och cykelväg. Vid markeringen vid cirka 365 m på bilden ovan kommer det att anläggas nya busshållplatslägen.

På den södra sidan byggs det även ett väderskydd. Det kommer också att utföras belysningsarbeten. Hela projektet beräknas vara klart i mitten av maj 2019.

Arbetet med den första etappen (sträckan Kastanjevägen till Nyboägen) har pågått sedan oktober 2018. Arbetet innebär både belysnings-, mark- och VA-arbeten.

Projektets omfattning i korthet

  • Körbanan i Vinstorpsvägen smalnas av.
  • Gång- och cykelbana längs Vinstorpsvägens norra sida breddas till 4 meter mellan korsningen Kastanjegatan och Nybovägen. Yta för cykelväg beläggs med asfalt och gångväg beläggs med plattor.
  • Gång- och cykelväg fortsätter vidare längs Vinstorpvägens norra sida med en bredd av 3 meter från Nybovägen till Hans Hanssons väg och busshållplatsläge 2. Ytan beläggs med asfalt.
  • Upphöjd gång- och cykelpassage över Kastanjegatan, Nybovägen och Hans Hanssons väg.
  • Upphöjd korsning byggs vid Poppelgatan/Pilgatan.
  • Två stycken nya busshållplatslägen kommer att byggas med väderskydd placerade på södra sidan om Vinstorpsvägen med plats för cykelparkeringar, se översiktsplan.
  • Mindre VA-arbeten längs med sträckningen utförs.
  • Ny belysningsanläggning sätts upp längs med hela sträckan med LED-armaturer. Gamla belysningsstolpar, armaturer och fundament rivs.
  • Ny toppbeläggning av asfalt på delar av Vinstorpsvägen utförs.

Ovanstående arbeten kommer att innebära begränsad framkomlighet och omdirigering till andra vägar. Arbetet utförs av Serneke Anläggning AB.

Åtgärderna förväntas vara klara våren 2019.

Under juni 2019 planeras busstrafik att gå igen på Vinstorpsvägen. 

Översiktsplan Vinstorpsvägen

Översiktsplan Vinstorpsvägen

Kartbild
  • Ingen giltig användare vald.