Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-11-20 14:08

Vattenverkstomten i Lomma

Vattenverksgatan, Barkgatan och Pilgatan är avstängda i etapper under tiden Vattenverkstomten iordningsställs.

Vattenverkstomten iordningställs för att sex villatomter ska kunna byggas. Tomterna fördelas via kommunens tomtkö. Arbetet med att iordningställa hela området kommer att pågå till februari och utförs av AKEA på kommunens uppdrag.

Vattenverksgatan/Barkgatan

Befintlig körbana rivs och en ny gång- och cykelbana anläggs längre norrut som koppling mellan Pilgatan och Vattenverksgatan/Barkgatan. VA-arbeten ska utföras och gatan återställs utan kantstöd.

Gatorna är avstängda under arbetets gång, fram tills mitten av december. Lekplatsen med ingång från Vattenverksgatan har begränsad tillgänglighet under denna tid.

Pilgatan

På Pilgatan kommer VA-, mark- och belysningsarbeten att utföras. Trottoaren på västra sidan tas bort och en ny bredare gång- och cykelbana anläggs på östra sidan. Nya brunnar sätts i gatan och kopplas på befintligt ledningsnät. Befintliga belysningsstolpar flyttas.

Gatan är avstängd under arbetets gång, preliminärt fram tills årsskiftet.

Karstorpsvägen

På Karstorpsvägen utförs VA-, mark- och belysningsarbeten. Hastighetssäkrat övergångsställe ska anläggas och nya brunnar kommer sättas och kopplas på befintlig vattenledning. Under tiden arbetet pågår ordnas ett temporärt övergångsställe.

Vägen stängs av med början i januari och minst en månad framåt. Ett körfält kommer dock att vara öppet under arbetets gång.

Läs mer om Vattenverkstomten under Byggprojekt

Karta
  • Ingen giltig användare vald.