Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2018-10-24 15:07

Arbete på Vinstorpsvägen

Karta Vinstorp

Första etappen av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinstorpsvägen är nu igång.

I december år 2020 är det tänkt att persontrafiken på Lommabanan ska starta. Inför detta byggs bland annat en tågstation, busshållplatser längs med Vinstorpsvägen och bussramper ner mot E6:an.

Just nu pågår arbetet med att öka trafiksäkerheten längs med Vinstorpsgatan för oskyddade trafikanter och att bygga nytt busshållplatsläge för kollektivtrafiken. Arbetet har delats upp i etapper.

Första etappen omfattar sträckan mellan Kastanjevägen och Alnarpsvägen och ett busshållplatsläge. Detta innebär bland annat att:

  • Körbanan i Vinstorpsvägen smalnas av.
  • Gång- och cykelbana längs Vinstorpsvägens norra sida breddas till 4 meter mellan korsningen Kastanjegatan och Nybovägen. Cykelvägen beläggs med asfalt och gångvägen beläggs med plattor.
  • Upphöjd gång- och cykelpassage över Kastanjegatan och Nybovägen.
  • Upphöjd korsning byggs vid Poppelgatan/Pilgatan.
  • Ett nytt busshållplatsläge kommer att byggas med väderskydd placerade på södra sidan om Vinstorpsvägen med plats för cykelparkeringar vid korsningen Poppelgatan/Pilgatan.
  • Mindre VA-arbeten längs med sträckningen utförs.
  • Ny belysningsanläggning sätts upp längs sträckan Kastanjevägen till Alnarpsvägen med LED-armaturer. Gamla belysningsstolpar, armaturer och fundament rivs.
  • Ny toppbeläggning av asfalt på delar av Vinstorpsvägen utförs.

Fjärrvärmeledningar samtidigt

Kraftringen arbetar samtidigt med att lägga ner fjärrvärmeledningar i samma området.

Ovanstående arbeten kommer att under en period innebära begränsad framkomlighet och omdirigering till andra vägar. Arbetet utförs av Serneke Anläggning AB.

Åtgärderna förväntas vara klara under mars 2019.

  • Ingen giltig användare vald.