Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 30 maj

En hand håller ett glas vatten under en rinnande vattenstråle.

En ny taxekonstruktion för vatten och avlopp har godkänts.

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 30 maj. Här följer en sammanfattning om några av besluten som fattades.

Detaljplan för stationsområdet i Flädie

Kommunfullmäktige har godkänt detaljplanen för stationsområdet i Flädie. Planområdet i Flädie är cirka tre hektar stort. Det ligger i anslutning till väg 913, vägen från Bjärred ut till motorvägen. I detaljplanen ingår bland annat ytor för pendlarparkering, ersättningsbuss, gång- och cykelbanor, in- och utfart och grönytor för dagvattenhantering.

Utvecklingen av tågstationen i Flädie underlättar för pendling och bidrar till ett mer hållbart transportsystem. I slutet av 2027 beräknas tågstationen i Flädie vara klar för användning.

Intill området kommer det även att byggas en planskild korsning längs väg 913, så att biltrafiken inte behöver stanna när tågen passerar. Lomma kommuns arbete med stationsområdet påbörjas efter Trafikverkets arbete med den planskilda korsningen.

Planförslaget har varit på samråd och granskning under delar av 2022 respektive 2023. Då har det funnits möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Ny taxekonstruktion för vatten och avlopp

VA-SYD har tagit fram ett förslag på en ny VA-taxa som planeras att gälla från den 1 januari 2025. Kommunfullmäktige har nu beslutat att anta förslaget.

För Lomma kommun är förslaget till ny taxa likt nuvarande konstruktion. Ett nytt pris för industrier införs för vissa verksamheter för att täcka extra kostnader som VA SYD har för att hantera dem. Det införs också ett pris för dagvatten för ägare av fastigheter som inte har bostäder för att hantera deras del av dagvattenhanteringen.

Läs gärna mer om den nya taxekonstruktionen i en tidigare kommunikation.

Beslut om nytt regionalt avloppssystem

På grund av att samhället växer och strängare miljölagar behöver avloppssystemet i sydvästra Skåne utökas och moderniseras. VA SYD föreslår därför en satsning på Maxima, ett nytt regionalt avloppssystem med Sjölundaverket i Malmö som centrum. Det nya systemet ska lösa regionens framtida behov.

VA SYD har tillsammans med Burlöv, Lomma, Lund och Malmö tagit fram ett avtal för investeringar i projektet. Den totala kostnaden beräknas till 17,5 miljarder kronor (i 2024 års prisnivå), och det nya systemet förväntas ta tio år att bygga. Lomma kommun lånar ut 166 miljoner kronor till VA SYD för projektet.

Investeringen kommer inledningsvis att innebära en ökning av VA-avgiften. Om befolkningsutvecklingen följer befolkningsprognosen så innebär det ökade antalet kommuninvånare på sikt en mindre sänkning av avgiften.

Kommunfullmäktige i Lomma kommun har godkänt avtalet om Maxima. Det slutgiltiga beslutet om Maxima förväntas tas av VA SYDs fullmäktige den 18 juni.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv