Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 15 maj

Området för detaljplanen är inringat med röda linjer

Detaljplaneområdet för stationsområdet i Flädie markerat i rött. Vägen mellan Bjärred och Lund korsar järnvägen i området.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 15 maj. Här är en sammanfattning av några av ärendena.

Detaljplan för stationsområde i Flädie

I slutet av 2027 beräknas tågstationen i Flädie vara klar för användning. Nu är detaljplanen för stationsområdet klar. Utvecklingen av tågstationen i Flädie underlättar för pendling och bidrar till ett mer hållbart transportsystem.

Planområdet i Flädie är cirka tre hektar stort. Det ligger i anslutning till väg 913, vägen från Bjärred ut till motorvägen. I detaljplanen ingår bland annat ytor för pendlarparkering, ersättningsbuss, gång- och cykelbanor, in- och utfart och grönytor för dagvattenhantering.

Planförslaget har varit på samråd och granskning under delar av 2022 respektive 2023. Då har det funnits möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige godkänner planen.

Intill området kommer det även att byggas en planskild korsning längs väg 913, så att biltrafiken inte behöver stanna när tågen passerar. Lomma kommuns arbete med stationsområdet påbörjas efter Trafikverkets arbete med den planskilda korsningen.

Förslag på ny taxekonstruktion för vatten och avlopp

VA-SYD har tagit fram ett förslag på en ny VA-taxa som planeras att gälla från den 1 januari 2025. Kommunstyrelsen rekommenderar att politikerna i kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget på kommande sammanträde.

Du som bor i Lomma kommun betalar en avgift till VA SYD för hantering av dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Avgiftens storlek bestäms i Lomma kommuns VA-taxa. Pengarna används för att täcka kostnader för att sköta den allmänna vatten- och avloppsverksamheten samt för att investera i rörnätet, reningsverk och andra anläggningar.

Anledningen till förändringen är att fördelningen av kostnaderna för spillvatten, dricksvatten och dagvatten behöver uppdateras. Målet är att ta ut rätt pris från rätt person för att få en mer rättvis fördelning av kostnaderna. Beslutet innebär inte någon förändring av de totala kostnaderna för vattentjänsterna, utan bara om hur de ska fördelas mellan användarna.

För Lomma kommun är förslaget till ny taxa likt nuvarande konstruktion. Ett nytt pris för industrier införs för vissa verksamheter för att täcka extra kostnader som VA SYD har för att hantera dem. Det införs också ett pris för dagvatten för ägare av fastigheter som inte har bostäder för att hantera deras del av dagvattenhanteringen.

Beslut om nytt regionalt avloppssystem

På grund av att samhället växer och strängare miljölagar behöver avloppssystemet i sydvästra Skåne utökas och moderniseras. VA SYD föreslår därför en satsning på Maxima, ett nytt regionalt avloppssystem med Sjölundaverket i Malmö som centrum. Det nya systemet ska lösa regionens framtida behov.

VA SYD har tillsammans med Burlöv, Lomma, Lund och Malmö tagit fram ett avtal för investeringar i projektet. Den totala kostnaden beräknas till 17,5 miljarder kronor (i 2024 års prisnivå), och det nya systemet förväntas ta tio år att bygga. Lomma kommun lånar ut 166 miljoner kronor till VA SYD för projektet.

Investeringen kommer inledningsvis att innebära en ökning av VA-avgiften. Om befolkningsutvecklingen följer befolkningsprognosen så innebär det ökade antalet kommuninvånare på sikt en mindre sänkning av avgiften.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i Lomma kommun godkänner avtalet om Maxima. Det slutgiltiga beslutet om Maxima förväntas tas av VA SYDs fullmäktige den 18 juni.

Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv