Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Lomma kommuns årsredovisning klar

Årsredovisningen för 2022 är nu tagen av kommunfulllmäktige. Nedan följer en kort sammanfattning av året som det beskrivs i årsredovisningen.

Befolkning och bostäder

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 24 721. Folkmängden ökade under år 2022 med 83 personer. Detta är betydligt mindre än den genomsnittliga tillväxttakten under den senaste 20-årsperioden som ligger på ungefär 240 personer per år.

Under året färdigställdes 87 bostäder för inflyttning, flertalet av dessa i Lomma hamn.

Personal

Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick antalet anställda till 1 594 personer, vilket är en marginell minskning mot året innan. Orsaken till minskningen är främst en anpassning till minskat barn-/elevantal inom barn- och utbildningsnämnden

Den totala sjukfrånvaron ligger på 7,1 % vilket är ungefär samma nivå som 2021. Den korta sjukfrånvaron har ökat något medan andelen som är långtidssjukskrivna, över 60 dagar, har minskat.

Årets resultat

Årets verksamhet uppvisade ett positivt resultat på 120 mnkr. Och kan beskrivas på följande sätt:

  • Nämndernas verksamheter, inklusive realisationsvinster och gatukostnadsersättning

58,4 mnkr

  • Finansförvaltningen

44,0 mnkr

  • Budgeterat resultat

58,7 mnkr

  • Jämförelsestörande post*

-41,2 mnkr

*Avser placerade medel, aktier och andelar

Budgetavvikelsen uppgick till 61,3 mnkr. Det betyder att utfallet blev 61,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. (Årets resultat 120 mnkr – Budgeterat resultat 58,7 mnkr = Budgetavvikelse 61,3 mnkr.)

Inom utfallet av nämndernas verksamheter ingår realisationsvinster (skillnaden mellan bokfört värde och försäljningspris) med 46,6 mnkr för försäljning av bostadsrätter och mark. Under året har det också inkommit gatukostnadsersättning om 6,8 mnkr från privat utförare som resultatförts. Dessa poster är således engångsposter. Exklusive dessa engångsposter är utfallet för nämndernas verksamheter 5,0 mnkr.

Inom finansförvaltningen är det framför allt skatteintäkterna som bidrar till den positiva avvikelsen då skatteunderlaget blev bättre än den prognos som låg till grund för budget 2022.

Den jämförelsestörande posten avser orealiserade förluster på placerade medel inom pensionsförvaltningen, med anledning av börsens nedgång 2022.

Måluppfyllelse

Samtliga finansiella mål uppnåddes under året medan tre av sex verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning nåddes. Av nämndsmålen uppfylldes 18 av 24 mål. Samtliga 4 övergripande mål uppfylldes.

Den samlade bedömningen är att Lomma kommun uppnådde en god ekonomisk hushållning för år 2022.

Investeringar

Investeringstakten var fortsatt hög i kommunen, årets investeringsutgifter uppgick till 267,5 mnkr. Den genomsnittliga investeringsnivån för de senaste fem åren uppgår till 195,0 mnkr.

Bland 2022 års större investeringar kan nämnas:

  • Bjärehovskolan, 44,4 mnkr, totalutgift 116,0 mnkr
  • Ny idrottshall Ruthsborgsområdet 38,9 mnkr, totalutgift 59,3 mnkr
  • Strategiskt markförvärv, Bjärreds vångar 26,0 mnkr, totalutgift 26,0 mnkr
  • Grundsärskola 22,8 mnkr, totalutgift 33,0 mnkr
  • Ny gruppbostad LSS 2022 17,1 mnkr, totalutgift 20,5 mnkr

Läs hela dokumentet: Årsredovisning 2022.pdf Pdf, 10.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Årets händelser

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristian Fridqvist

Navigera vidare

Arkiv