Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

En äldreomsorg i utveckling

Förvaltningschef Ajsela Music och socialnämndens ordförande Susanne Borgelius

Susanne Borgelius och Ajsela Music

Äldreomsorgen i Lomma kommun drivs sedan några år helt i kommunal regi. Förvaltningschef Ajsela Music och socialnämndens ordförande Susanne Borgelius berättar om vad som hänt sedan övertagandet och vad som är på gång framöver.

Kommunens särskilda boende återgick den 1 mars 2021 till Lomma kommun och hösten samma år slogs verksamheten ihop med hemtjänsten, som kommunen tog över 2019.

Ajsela, du har varit på plats som ny förvaltningschef för socialförvaltningen sedan oktober förra året. Vad är dina tankar kring utvecklingen inom verksamheten?

Det finns en stor vilja och ett oerhört stort engagemang, det märker jag. Väldigt mycket arbete är redan påbörjat för att förflytta vård och omsorg i det läge vi vill att den ska vara, en verksamhet som våra invånare och våra medarbetare kan känna sig trygga med. Andra saker behöver vi göra om och göra rätt.

Susanne, som nämndsordförande har du varit med lite längre på denna resa. Målet är att långsiktigt bygga upp en välfungerande äldreomsorg. Vad gör ni konkret för att verksamheten ska bli bättre?

Det har fattats flera viktiga och avgörande politiska beslut. Beslutet att ta över äldreomsorgen i kommunal regi var en förutsättning för att kunna göra det genomgripande utvecklings- och förbättringsarbete som pågår. Vi har även tagit beslut om heltid som norm och om Äldrereformen. Båda dessa beslut kommer att ha en stor positiv inverkan på vård och omsorg, men det är även mycket positivt för medarbetarna.

Vi arbetar hårt för att få upp förtroendet för vår äldreomsorg. Alla omsorgstagare måste kunna känna sig trygga i att man får den omsorg man behöver, när man behöver den, professionellt utförd och med ett gott bemötande.

Ajsela Music, förvaltningschef

Ajsela Music, förvaltningschef

Ökat stöd till äldreomsorgen

En förändring som sker under våren är att ansvaret för äldreomsorgen delas upp i två olika avdelningar.

Andelen äldre i samhället ökar och omsorgsbehovet blir allt större, samtidigt som arbetskraften minskar. Vi kommer att behöva vara fler som driver och stödjer den utvecklingsresa som vi redan påbörjat inom äldreomsorgen. Därför rekryterar vi ytterligare en avdelningschef, med ansvar för kommunens särskilda boenden, berättar Ajsela och fortsätter:

Det innebär att vi kommer att ha två avdelningschefer med uppdelat ansvar för hemtjänst och särskilda boenden. Det kommer att ge bättre förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Såväl medarbetare som boende ska känna att de blir sedda och får stöd i sin vardag. Vi jobbar utöver detta för att öka samverkan internt inom vård och omsorg. Ett arbete med multiprofessionella team har precis satts igång. Det innebär att olika yrkesroller samlas i en grupp för att kunna ge hjälp och stöd med fokus på den enskilde. Ingen ska falla mellan stolar. Teamet kan bestå av sjuksköterska, kontaktman, arbetsterapeut, biståndshandläggare och anhörig.

Ledarskapet viktigt

För att vi ska kunna lyckas med utvecklingsarbetet, har ledarskapet stor betydelse. Stabiliteten och kontinuiteten hos ledarskapet har inte varit som vi önskat. Vi kommer att arbeta ännu mer med ett närvarande ledarskap. Ett närvarande ledarskap innebär ökat stöd till medarbetarna, vilket i förlängningen betyder bättre stöd till våra äldre. Ett närvarande ledarskap betyder också att vi kan följa upp de åtgärder som görs, säger Ajsela.

Att vara chef inom äldreomsorgen är ett komplext, svårt och viktigt uppdrag, betonar Susanne. Det är viktigt att cheferna får rätt stöd och förutsättningar så att de lyckas i sitt chefsuppdrag. Hela Sverige har stora utmaningar med kompetensförsörjningen inom de flesta yrkesgrupper. Vi måste alla tänka annorlunda. Det är en utmaning både att rekrytera kompetent personal och att behålla dem.

Dialogträffar för anhöriga

Vi behöver också bli bättre på kommunikation och dialog. Därför har vi bjudit in till anhörigträffar på våra särskilda boenden och för hemtjänsten. De första träffarna hölls i mitten av februari och det är något vi planerar att genomföra regelbundet. Det är ett viktigt forum som ger oss värdefull kunskap kring hur vi ska förbättra äldreomsorgen, samtidigt som anhöriga kan få inblick i vad vi gör och förhoppningsvis få svar på sina frågor, säger Ajsela.

Hur ser ni på att vi trots åtgärder ändå hamnar långt ner på rankinglistor som görs gällande äldrevården?

Jag tycker självklart att det är oerhört beklagligt att vi ligger så lågt i Socialstyrelsens mätningar. Jag tror att det beror på att det har varit ett mycket lågt förtroende för äldreomsorgen i Lomma kommun under lång tid och den bilden tar tid att förändra. Under pandemin gick all kraft åt till att klara den basala omsorgen, vilket försenade vårt utvecklingsarbete kraftigt. Mycket av det utvecklingsarbete vi gjort hittills har varit att bygga en stabil grund och det är inte alltid åtgärder som märks ute hos brukare och anhöriga. Nu är vi i den fasen att vi kan göra förbättringar som tydligt märks i vardagen. Vi vet att åtgärderna som vi redan vidtagit tillsammans med allt som vi planerar att göra kommer att göra skillnad och öka nöjdheten, säger Susanne.

Självklart önskar jag att resultatet av de pågående förändringarna slår igenom redan idag, men det kommer att ta lite tid, säger Ajsela. Vi jobbar stadigt framåt och jag ser fram emot att ta del av kommande undersökningar med bättre resultat.

Hur ser ni på synpunkten att det behövs ökade resurser till äldreomsorgen?

Att ha en korrekt budget är självklart en förutsättning. Min bedömning är att vi har det i dagsläget, samtidigt är det viktigt att använda resurserna på ett klokt sätt. Här ser jag att vi kan bli bättre, säger Susanne.

Det finns såklart en budgetmedvetenhet i förvaltningen, säger Ajsela. Vi har regelbundna uppföljningar där vi utvärderar utfallet utifrån kvalitet och ekonomi. Finns det sätt för oss att jobba annorlunda? Smartare? Det är viktigt att följa upp de förändringar vi gör.

På vilket sätt följer ni upp de brister som uppmärksammas i verksamheten?

Socialtjänsten är skyldig att anmäla allvarliga brister och missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det tillhör vårt uppdrag. Att identifiera, utreda och åtgärda brister är viktigt för att öka kvaliteten inom all vård och omsorg. Och att ta lärdom av dem. Vad vi gör nu är att vi går in på djupet och lyfter på alla stenar, för att kunna förbättra det som inte fungerar, säger Ajsela.

Mycket som pågår inom hela förvaltningen

Vi har också en fantastisk resa som pågår inom Individ och familjeomsorgen och funktionsstöd, påpekar Ajsela. Det ska vi inte glömma. Verksamheterna har arbetat mycket med förebyggande insatser. Vår ambition är att vara mer tillgängliga och satsa mer på att möta familjer och individer. Vi har ett nytt gruppboende i Lomma, Lillevången som har invigts. Under 2024/25 ska nya gruppbostäder byggas i Bjärred vid Bjärreds Vångar.

Men den största utvecklingsresan pågår inom äldreomsorgen. Här fortsätter vi att arbeta för att skapa ökad kvalitet och trygghet för brukarna och stolthet bland medarbetare. Mycket är på gång och det kommer att märkas i såväl hemtjänst som särskilt boende. Vårt gemensamma mål är att skapa en verksamhet som våra invånare kan känna sig trygga med, avslutar Ajsela och Susanne.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Navigera vidare

Arkiv