Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 15 februari

Blå skylt med vit text som lyder Naturreservat.

Lomma kommun köper mark vid naturreservatet Augustenborg.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 15 februari. Här är en sammanfattning av några av ärendena som togs upp. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

Start-PM för andra etappen av Bjärreds vångar

Utbyggnaden av området Bjärreds vångar kommer att ske i flera etapper. Parallellt med arbetet med den första etappen har kommunstyrelsen gett klartecken för att fortsätta planeringsarbetet för en andra etapp. Ett så kallat start-PM för projektet har godkänts och därmed påbörjas detaljplaneprocessen för detta delområde.

I den andra etappen ska bland annat förutsättningar för grönområden, gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturhus, förskola och bostäder utredas. Arbetet är i ett tidigt skede och vi kommer löpande att kommunicera om arbetets gång och i vilka skeden ni i allmänheten har möjlighet att påverka projektet.

Visionen för Bjärreds vångar är att skapa en plats som kombinerar naturlandskapet med en attraktiv och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för den första etappen på området Bjärreds vångar pågår. Samrådet för den detaljplanen avslutades 22 december 2022. Under samrådstiden inkom över hundra yttranden. Samhällsbyggnadsnämnden håller nu på att sammanställa de yttranden som inkommit under samrådsskedet för att se hur planförslaget kan bearbetas ytterligare.

Nästa steg blir att besvara alla inkomna yttranden. Formella svar kommer i samrådsredogörelsen som kommer i samband med granskningsskedet – tidigast fjärde kvartalet 2023.

Karta över planerat område för Bjärreds vångar, etapp 2

Karta över planerat område för Bjärreds vångar, etapp 2

Planuppdrag längs kusten återkallas

Kommunstyrelsen har beslutat att återkalla två planuppdrag för detaljplaner. Det ena området ligger strax söder om Bjärreds sydligaste bebyggelse längs kusten ner till Habo Ljung. Det andra området är i Habo Ljung.

Planerna som nu inte blir av har några år på nacken. De hade bland annat syftet att begränsa avstyckning och nybyggnation inom områdena.

Planuppdragen bedöms inte längre som möjliga att genomföra på det sätt som var tänkt på grund av väsentligt förändrade planförutsättningar. Det handlar bland annat om skärpta krav från länsstyrelsen när det gäller detaljplanering i kustnära områden med hänsyn till klimatförändringar.

Lomma kommun köper mark i naturreservat

Det lilla skogsområdet Augustenborg nordväst om Borgeby blev naturreservat i november 2022. Nu köper Lomma kommun all mark inom naturreservatet plus en intilliggande yta för drygt 1, 6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har ett klartecken till köpet av marken som för tillfället ägs av Wihlborgs Borgeby AB. Området som ligger i direkt anslutning till naturreservatet kan nyttjas för parkering eller andra besöksbehov som förbättrar tillgängligheten till reservatet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv