Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp, Övergripande

Med barnen i fokus

Teckningar på händer

Denna vecka uppmärksammar vi barnkonventionen genom att belysa det arbete som kommunen gör.

Lomma kommun har sedan Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020, arbetat aktivt med barnrättsfrågor i alla verksamheter. Under hösten 2019 bildades en central arbetsgrupp med uppdrag att förbereda kommunen på att barnkonventionen blev lag i Sverige. Sen arbetsgruppen startade har gruppen fortsatt arbetet med barnkonventionen i kommunens olika verksamheter.

Alla som i sitt yrke på något sätt kommer i kontakt med barn eller fattar beslut eller genomför åtgärder som påverkar barn, behöver arbeta aktivt med barnrättslagens artiklar. Barn är beroende av att vuxna uppmärksammar och handlar utifrån barnets bästa.

Inom socialförvaltningen arbetar man dagligen för alla barns lika värde. Barnets bästa ska beaktas när beslut fattas om insatser för barnet samt när beslut tas i verksamheten som påverkar barnet.

I barnutredningar ska alltid barnet komma till tals och barnets bästa ska alltid beaktas när beslut fattas. En prövning kring barnets bästa görs vid barnutredningar, vuxenutredningar, i arbetet familjerätten gör, samt vid beslut om ekonomiskt bistånd, berättar Nana Blunk, barnutredare och socionom.

Man tänker inte ofta på att vi i vårt arbete träffar barn men det gör vi faktiskt, säger Elinor Jamshid, biståndshandläggare. De tillfällen som vi träffar barn i arbetet är när själva barnet är i behov av insatser så som stöd av hemtjänst eller att deras föräldrar är i behov av stöd.

Även på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar man aktivt med barnkonventionen, framförallt när det gäller nya fysiska miljöer som skapas.

På planavdelningen jobbar vi med en process för att bevaka barnperspektivet genom hela planprocessen, det är detta vi kallar barnkonsekvensanalys. Vi försöker även jobba mer med dialog med barn och ungdomar, för att få bättre förståelse hur den fysiska miljön påverkar dem, säger Grace Wetterlund, planarkitekt.

Inom skolan och förskolan är arbetet med barnkonventionen en naturlig del. Fokuset ligger på att barnen ska känna till barnkonventionen och sina rättigheter.

Förskolan skapar också möjligheter för barnen att få ett reellt inflytande över sin undervisning, säger Johanna Hallberg, rektor.

Vad är Barnkonventionen?

Den 1 januari 2020 blev FN:s barn­konvention svensk lag. Barn­konventionen består av regler som ska stödja och skydda barn samt säkerställa tillgång till grundläggande behov som stärker barnet inte bara här och nu utan också på lång sikt.

Alla barn upp till 18 års ålder har rätt till alla av barnkonventionens rättigheter. Barnet har rätt till att utvecklas till sin fulla potential och leva ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

De fyra nedanstående artiklarna är så kallade grund­principer, som beskriver kärnan i barnets rättigheter:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
  • Barnets bästa ska beaktas vid beslut som rör barn (artikel 3)
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12)
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Navigera vidare

Arkiv