Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Lomma kommun anmäler enligt lex Sarah

Händer

Lomma kommun har anmält en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Ett antal brister har identifierats på ett av kommunens särskilda boende. Bristerna rör olika områden inom verksamheten. På eget initiativ inleddes en större utredning för att identifiera samtliga förekommande brister. Utredningen visade att bristerna bland annat bestod av avsaknad och uppföljning av rutiner inom områden som introduktion, aktiviteter, dokumentation och avvikelsehantering. Utredningen visar att bristerna sammantaget har inneburit en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Därför har Lomma kommun anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), den 5 december 2022.

Åtgärder

Utredningen har genererat en lista på åtgärder som ska genomföras både på kort och på lång sikt och flertalet åtgärder är redan påbörjade. Åtgärderna handlar bland annat om att höja kompetensen för medarbetare, förtydligande av och uppföljning av rutiner, ökad samverkan och säkerhetsställande av att alla brukare har en uppdaterad genomförandeplan. Därtill kommer ett nytt underlag för årlig verksamhetsuppföljning tas fram som ska tydliggöra om och inom vilka områden det finns behov av kvalitetsutveckling.

Kvalitetsråd för att bland annat möjliggöra lärande och utveckling av kvaliteten utifrån rapporterade avvikelser har redan startats upp.

Rutinen för introduktion samt uppföljning av introduktionen ska utvecklas och förtydligas för att säkerhetsställa att nya medarbetare har tillräcklig kompetens för uppdraget.

För att skapa förutsättningar för kvalitetsutveckling, uppföljning, handledning och ett närvarande pågår rekrytering av ytterligare en enhetschef samt specialistundersköterskor. Det pågår därtill rekrytering av äldrepedagoger som kan nyttjas av samtliga särskilda boendena i kommunen.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Navigera vidare

Arkiv