Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Samråd av förslag till detaljplan för del Bjärreds 9:1 m.fl. i Bjärred (Bjärreds vångar etapp I)

Visionsbild Bjärreds vångar, gröna träd och barn som leker.

Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av Bjärreds 9:1 med flera. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, centrum, vårdboende, parkering, teknisk anläggning, gatumark och natur inom planområdet.

Visionen är att Bjärreds vångar ska bli en förebild för hållbar samhällsutveckling och att klimatsmarta hållbarhetslösningar ska vara genomgående. Detta ska ske genom att skapa en plats som kombinerar naturlandskapet med en attraktiv och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området. Bjärreds vångar ska vara en plats med starka kopplingar till omkringliggande områden där det ska skapas möjligheter för möten mellan människor med tillgänglighet till både befintliga och tillkommande platser och attraktioner. Ledorden för Bjärreds vångar är attraktiv, hållbar och innovativ.

Föreliggande detaljplan är den första etappen i utbyggnaden av Bjärreds vångar.
I Lomma kommuns översiktsplan är området utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. I granskningsutlåtande gällande översiktsplanen skrev Länsstyrelsen bland annat att: ”Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att Bjärreds vångar utgör en förtätning av Bjärred utan att det snarare utgör en utvidgning av orten som samtidigt ”binder samman Bjärred med Borgeby till en gemensam ort”. Länsstyrelsen konstaterar att det riksintresset syftar till är att bland annat bevara just de öppna landskapsavsnitten i kustlandskapet mellan bebyggelseområden. Därför menar Länsstyrelsen att prövningen gentemot riksintresset kvarstår för föreslagen bebyggelse.”

Planen handläggs med utökat förfarande. Planens genomförande förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 25 november - 22 december 2022 i receptionen på kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid. Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Bjärred, Folkungavägen 6 och Lomma, Hamntorget 2 under bibliotekens öppettider, samt digitalt på lomma.se/dp.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls torsdagen 8 december i Bjärehovskolans matsal.

Lämna synpunkter

Synpunkter ska skriftligen, med namn och postadress, ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden, Lomma kommun, 234 81 LOMMA eller samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se, senast 22 december 2022.

Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Linnea Qvarnström

Navigera vidare

Arkiv