Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 19 oktober

Kartområde markerat i rött.

I kvarteret "Solberga" i Lomma markerat i rött finns idag sju gula tegelbyggnader.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 19 oktober. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Budgeten för 2023 och framåt togs också upp under sammanträdet. Den kommunicerar vi om i en egen nyhet.

Planuppdrag för kvarteret Solberga i centrala Lomma

I kvarteret Solberga i centrala Lomma finns idag sju byggnader. Hela fastigheten ägs av Lomma kommun och består av kontor och bostäder kopplade till socialförvaltningens verksamhet.

Här ser Lomma kommun möjlighet att använda ytan bättre. Fastigheten har ett strategiskt bra läge. Den ligger både centralt och det är nära till kollektivtrafik.

Därför har kommunstyrelsen nu gett i uppdrag att en detaljplan för området ska tas fram. Syftet med detaljplanen är att pröva lämplighet för bostäder och kommunal service med tätare och högre exploatering av fastigheten.

Målet är att detaljplanen vinner laga kraft år 2026.

Ändrade förutsättningar stoppar fritidsbank

Kultur- och fritidsnämnden fick förra året i uppdrag av kommunfullmäktige att inrätta en fritidsbank i Lomma kommun. Tanken med fritidsbanken var att samla ihop gåvor från allmänheten med begagnad sport-och fritidsutrustning. Denna utrustning skulle sedan lånas ut gratis till invånare.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer nu att förutsättningarna för att inrätta en fritidsbank har förändrats. Bland annat har undersökningar visat att ingen av Lomma kommuns egna lokaler finns tillgänglig för fritidsbanken. Detta betyder att en lokal skulle behöva hyras för verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden föreslog därför i slutet av augusti att kommunstyrelsen skulle rekommendera kommunfullmäktige att kalla tillbaka uppdraget om att inrätta en fritidsbank. Detta har kommunstyrelsen nu gjort.

Energibesparingsåtgärder på gång

Energibesparing har blivit ett allt viktigare område det senaste året. På grund av det oroliga världsläget och Rysslands krig mot Ukraina, finns en oro för energiförsörjningen och stigande elpriser.

I Lomma kommun har vi jobbat med energibesparingar i flera år och detta arbete ska intensifieras. Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att besluta om ett antal åtgärder:

  • Arbetet med att byta ut gatubelysning till LED, inklusive sensorer, intensifieras.
  • Anslaget för energisparåtgärder/energiplan och tekniska installationer utökas. Detta gäller bland annat installation av solcellsanläggningar på nya och befintliga kommunala byggnader, ventilationsutbyte och byte till LED-belysning samt utökad styrning av belysning på befintliga fastigheter.

En ytterligare åtgärd är att temperaturen sänks med en grad i kommunens fastigheter, med undantag för förskolor och äldreboende.

Ovan nämnda satsningar har hanterats i budgeten för 2023.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde hittar du inom kort under sidan protokoll:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv