Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Samråd av förslag till detaljplan för del av Fjelie 2:10 m fl i Flädie

Planområde

Planområdesgräns.

Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av Fjelie 2:10 med flera. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för anläggandet av ett stationsområde i Flädie.

I stationsområdet ingår ytor för pendlarparkering, ersättningsbuss, gång- och cykelbanor, in- och utfart, grönytor för dagvattenhantering med mera.

Detaljplanen avviker inte från kommunens gällande översiktsplan. Men då planläggningen är av betydande intresse för allmänheten sker planläggningen med utökat förfarande. Ett genomförande av planen förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 6 oktober - 27 oktober 2022 i receptionen på kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid. Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Bjärred, Folkungavägen 6 och Lomma, Hamntorget 2 under bibliotekens öppettider, samt på kommunens hemsida.

Utredningar finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen, begäran skickas till samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se.

Samrådsmöte 20 oktober

Samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 20 oktober 2022 klockan 17:30. Presentation av detaljplanen hålls kl. 17:45.

Plats: Flädie Mat och Vingård, Flädie Mejeriväg 19, 23791 Bjärred

Lämna synpunkter

Synpunkter ska skriftligen, med namn och postadress, ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden, Lomma kommun, 234 81 LOMMA eller samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se, senast 27 oktober 2022.

Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Navigera vidare

Arkiv