Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler en lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Papper och penna

Lomma kommun anmäler en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah. Lex Sarah ar en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

En brukare avvek från ett särskilt boende i kommunen utan medarbetares kännedom. Utredningen av händelsen påvisar en bristande kommunikation, otillräcklig planering och avsaknad av handlingsplan vad gäller aktuell brukare. Därtill har rutiner kring larmhantering och genomförandeplan ej följts.

Åtgärd

För att förebygga att en liknande händelse uppstå skapas en ny rutin för planering när risk finns att brukare avviker. Ansvarsområden kommer förtydligas och genomförandeplanen ska uppdateras utifrån gällande rutin. Verksamheten arbetar därtill med att säkerhetsställa att befintliga rutiner efterlevs.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Navigera vidare

Arkiv