Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler lex Maria till IVO

Lex Maria

Lomma kommun har anmält två händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för risk för allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada, som följd av den vård hen har fått. Syftet är att säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Händelse 1

Utredningen inleds den 9 augusti av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) efter att tagit del av inrapporterad intern avvikelse den 8 augusti.

Den anmälda händelsen berör en patient på särskilt boende, där blodsockerkontroll inte har utförts inom angiven tid. När ansvarig sjuksköterska upptäcker detta i det digitala system delegerad personal använder sig av för att registrera utförda hälso- och sjukvårdsuppgifter, görs det skyndsamt ett hembesök. Vid blodsockerkontroll konstaterar sjuksköterskan att patienten har mycket lågt blodsocker. Patienten blev som konsekvens till händelsen kraftigt påverkad, men behövde inte sjukhusvård.

Utredning pågår och anmälan till IVO är gjord.

Händelse 2

Utredningen inleds den 9 augusti av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) efter att tagit del av inrapporterad intern avvikelse den 3 augusti. Anmälan till IVO är gjord.

Händelsen inträffade under tidsperioden 220728- 220803 och rapporterades 220803 i avvikelsesystemet av ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterska upptäckte efter hens frånvaro på några dagar, att en patient på särskilt boende efter avveckling av sin kvarliggande kateter inte hade följts upp enligt rutin. Patienten blev som konsekvens till händelsen kraftigt påverkad, men behövde inte sjukhusvård.

Lex Maria

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  • medarbetare som utför hälso- och sjukvård ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Björklund

Navigera vidare

Arkiv