Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö, Övergripande

Beslutat i kommunfullmäktige den 25 augusti

Lövträd med en metertjock stam och gröna blad med andra träd runtomkring sig på en gräsyta.

Det nya miljömålsprogrammet gäller för åren 2022-2028.

Kommunfullmäktige i Lomma kommun hade sammanträde den 25 augusti. Då beslutades bland annat att anta ett nytt miljömålsprogram och en reform som ska höja kompetensen och kvalitén i äldreomsorgen.

Protokoll från mötet hittar du inom kort här.

Reform ska lyfta äldreomsorgen

Kommunfullmäktige har beslutat om en lokal äldreomsorgsreform i Lomma kommun. Satsningen innebär att medarbetarna i äldreomsorgen ges möjlighet att avsätta fem timmar i veckan till kompetensutveckling. Syftet är att öka kvalitén och kontinuiteten i omsorgen och att erbjuda våra medarbetare ett mer hållbart och attraktivt arbete.

Mer om reformen kommer i en separat kommunikation inom kort.

Miljömålsprogram ska driva det lokala miljöarbetet framåt

Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett nytt miljömålsprogram som gäller för åren 2022-2028. Programmet pekar ut inriktningen för delar av Lomma kommuns miljöarbete och ska vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete.

Programmets syfte är att driva det lokala miljöarbetet framåt genom att ta fram lokala miljömål, åtgärder och indikatorer för vissa av de miljökvalitetsmål som berör kommunen samt att koppla samman miljömålssystemet med FN:s globala mål Agenda 2030.

I programmet har sju miljömål uppdaterats med nya mål och åtgärder. De miljömål som uppdateras är ”Frisk luft”, ”Bara naturlig försurning”, ”Giftfri miljö”, ”Skyddande ozonskikt”, ”Säker strålmiljö”, ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd miljö”. Utöver det har också en ny "Kunskapsdel" tagits fram med bakgrund och faktaunderlag för Lomma kommun.

Hela miljömålsprogrammet kommer du att kunna ta del av i en ny kommunikation inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv