Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Fördjupad översiktsplan för Alnarp

Streckad svart linje avgränsar ett område mellan E6, kustvägen och bebyggelsen i respektive lomma och Burlöv. Detta är det definierade planområdet för den fördjupade översiktsplanen.

Planområdet för den fördjupade översiktsplanen.

Planerna på utvecklingen av Alnarp ska börja ta form. En fördjupad översiktsplan för området ska nu tas fram.

I den kommunövergripande översiktsplanen som antogs i våras 2022 pekas riktningen för tätorternas utveckling ut. Lomma kommun strävar mot två olika, men likvärdiga och stadigt växande tätortskluster. Ett tätortskluster i södra kommundelen som består av Lomma/Alnarp och ett i norra kommundelen som består av Bjärred/Flädie.

I det fortsatta arbetet för Alnarp är nästa steg i planeringsprocessen att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alnarpsområdet där uppkomna frågor och avvägningar av komplexa intressen fortsatt kan hanteras i ett helhetsgrepp och underlätta för efterföljande utveckling.

Syftet är att bygga ett mer hållbart och attraktivt samhälle med utgångspunkt från kommunens vision och befintliga förutsättningar och kvaliteter. Alnarp planeras genomgå stor utveckling de närmsta 5 till 15 åren. Tågstationen ska stå klar 2026, det planeras nya utbyggnadsområden, en supercykelväg till Malmö är på gång och universitet SLU är i stor utveckling.

Ett viktigt steg i arbetet framåt blir att utveckla området, bevara och beakta de kulturmiljö- och naturvärden som finns idag och skapa en grön, attraktiv, hållbar och öppen stadsdel som erbjuder en internationell mötesplats för framtidens samhälle i denna unika livsmiljö.

Beslut om att ta fram den fördjupade översiktsplanen fattades av kommunstyrelsen i juni.

Läs gärna mer om planerna på en tågstation i Alnarp på vår sida för byggprojekt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Navigera vidare

Arkiv