Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö, Övergripande

Sammanfattning från kommunstyrelsen

Kvinnlig undersköterska assisterar äldre man.

Medarbetare inom äldrevården ska få ett kompetenslyft genom en unik äldreomsorgsreform.

Här kommer en sammanfattning av några av ärendena från kommunstyrelsens senaste möte (den 22 juni). Protokoll från sammanträdet finns publicerat här.

Unik satsning för att lyfta äldreomsorgen

En lokal äldreomsorgsreform är på gång i Lomma kommun. Satsningen innebär att medarbetarna i äldreomsorgen ges möjlighet att avsätta fem timmar i veckan till kompetensutveckling. Syftet är att öka kvalitén och kontinuiteten i äldreomsorgen och att erbjuda våra medarbetare ett mer hållbart och attraktivt arbete.

Äldreomsorgsreformen går under namnet ”5 timmar i veckan”. Reformen innebär att medarbetare i äldreomsorgen får möjlighet att avsätta 15 procent av arbetstiden för kompetensutveckling. Det handlar om återkommande utbildningar inom områden som läkemedelshantering, hjärt- och lungräddning och utbildningar om hur medarbetare ska hantera hot och våld.

Det kommer även att satsas på riktade utbildningar. Exempel på detta kan vara en serie seminarier om bemötande eller en workshop i välfärdsteknik. Kompetensen ska också stärkas genom att tid avsetts för kompetensöverföring mellan kollegor.

Reformen syftar till att sätta de äldres behov i centrum. Förväntade effekter är nöjdare brukare, högre kvalitet, säkrare leveranser, tryggare medarbetare, ett mer hållbart arbetsliv och att Lomma kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige beslutar att reformen ska genomföras. Socialnämndens budget föreslås därför att utökas med drygt 11 miljoner kronor för vart och ett av åren 2022 och 2023. Framtida finansiering ska hanteras inom ordinarie budgetprocess.

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är den 25 augusti.

Statsbidrag till äldreomsorgen

Lomma kommun har ansökt om och fått statsbidrag från socialstyrelsen till äldreomsorgen. Statsbidragen uppgår totalt till drygt 22 miljoner kronor.

Statsbidragen det handlar om är dessa:

  • Statsbidrag på drygt 19 miljoner kronor för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom vård och omsorg. Lomma kommun får bidraget för att tydligt ha ökat antalet tillsvidareanställda och minskat antalet timanställningar inom äldreomsorgen. Antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade från 246 till 290 mellan 2020 och 2021. Under samma period minskade antalet timanställda från 155 till 99.
  • Statsbidrag på drygt 3 miljoner kronor för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Där har vi mellan 2020 och 2021 ökat antalet sjuksköterskor på särskilt boende från 6 till 7 och antalet specialistsjuksköterskor har ökat från 1 till 2.

Eftersom det inte finns några krav på vad bidragen ska gå till är det fritt för kommunerna att använda medlen. Kommunstyrelsen föreslår att statsbidragen ska användas under 2022 och 2023 för att finansiera äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan”. Kommunfullmäktige ska besluta i ärendet på kommande sammanträde.

Pilängsbadet föreslås byggas ut med sex banor

Kommunstyrelsen har beslutat att en detaljplan för Pilängsområdet ska tas fram. I detaljplaneområdet planeras en utbyggnad av Pilängsbadet.

Kunskapsporten AB äger och förvaltar Pilängsbadet, Pilängshallen och Blå hallarna sedan 2019 då de köpte fastigheten med tillhörande verksamhet av Lomma kommun. Lomma kommun hyr tillbaka Pilängshallen och Blå hallarna med full beläggning och har även nyttjanderätt till Pilängsbadet.

I december 2021 inkom Kunskapsporten med en planbeskedsansökan för området. Lomma kommun har tillsammans med Kunskapsporten diskuterat förslaget och utifrån det första förslaget har en ny skiss tagits fram.

Det färdiga förslaget innehåller en utbyggnad av Pilängsbadet med sex simbanor. En möjlighet att utöka byggrätten för idrottshall och därmed skapa förutsättningar för att på sikt ersätta Blå hallarna med en ny idrottshall ska också undersökas i planarbetet. Andra möjliga åtgärder är att befintliga utetennisbanor rustas upp, att det byggs ett utegym och att parkeringen effektiviseras. En detaljplan tas nu fram för att pröva lämpligheten för detta.

Målet är att planområdet ska vara färdigställt 2026.

Karta där planområdet för fördjupad översiktsplan i Alnarp är utmärkt.

Planområdet för den fördjupade översiktsplanen i Alnarp.

Fördjupad översiktsplan för Alnarp

Planerna på utvecklingen av Alnarp ska börja ta form. Kommunstyrelsen har beslutat att en fördjupad översiktsplan för området ska tas fram.

I den kommunövergripande översiktsplanen som antogs i våras 2022 pekas riktningen för tätorternas utveckling ut. Lomma kommun strävar mot två olika, men likvärdiga och stadigt växande tätortskluster. Ett tätortskluster i södra kommundelen som består av Lomma/Alnarp och ett i norra kommundelen som består av Bjärred/Flädie.

I det fortsatta arbetet för Alnarp är nästa steg i planeringsprocessen att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alnarpsområdet där uppkomna frågor och avvägningar av komplexa intressen fortsatt kan hanteras i ett helhetsgrepp och underlätta för efterföljande utveckling.

Syftet är att bygga ett mer hållbart och attraktivt samhälle med utgångspunkt från kommunens vision och befintliga förutsättningar och kvaliteter. Alnarp planeras genomgå stor utveckling de närmsta 5 till 15 åren. Tågstationen ska stå klar 2026, det planeras nya utbyggnadsområden, en supercykelväg till Malmö är på gång och universitet SLU är i stor utveckling.

Ett viktigt steg i arbetet framåt blir att utveckla området, bevara och beakta de kulturmiljö- och naturvärden som finns idag och skapa en grön, attraktiv, hållbar och öppen stadsdel som erbjuder en internationell mötesplats för framtidens samhälle i denna unika livsmiljö.

Planområdet för detaljplan i Borgeby är utmärkt på en karta.

Detaljplaneområdet för nya bostäder i Borgeby

Detaljplan för nya bostäder i Borgeby ska tas fram

Kommunstyrelsen har gett klartecken för nybyggnation i nordöstra Borgeby. Nu ska en detaljplan för området tas fram.

Planerna gäller fastigheten Borgeby 15:22 med flera som ligger strax söder om Borgeby verksamhetsområde och sträcker sig till befintlig bebyggelse i bostadsområdet Fridas fält. Syftet med exploateringen är att förtäta Borgeby med byggnation av nya bostäder. Lämpligheten för en kommunal funktion i området ska även prövas.

Området kommer att utformas med respekt till omgivande bebyggelse och hänsyn ska tas till kultur- och naturvärden. De gröna stråken ska även utvecklas för att tillgängliggöra naturområden. Med utbyggnad av Flädie station som ska stå klart 2026 kommer förstärkningar behöva göras i gång- och cykelvägnätet.

Vid byggnation på högklassig åkermark ska marken användas resurseffektivt. En blandning av bostadstyper, t.ex. radhus och kedjehus, ska eftersträvas. Även möjligheten för tätare strukturer ska utredas, t.ex. flerbostadshus i strategiska lägen mot exempelvis Österleden och industriområdet. En blandning är även viktigt för att skapa en social hållbarhet och öjliggöra för flyttkedjor.

Detaljplanen bedöms kunna antas första kvartalet 2024 och projekteringar och byggnation kommer att ske därefter. Entreprenören JM ser en utbyggnadstakt på 40–50 bostäder/år och en utbyggnad under 3–4 år.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv